PL EN


2013 | 13 | 359-377
Article title

Negatywny aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych.

Content
Title variants
EN
The negative aspect of freedom of association in trade unions.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie zawiera rozważania dotyczące negatywnego aspektu wolności zrzeszania się, analizowanego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Sfera negatywnej wolności znajduje podstawy w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym, i w takim zakresie została poddana rozważaniom w treści niniejszego artykułu. Obowiązujące przepisy prawa zostały ponadto skonfrontowane z postanowieniami statutów związków zawodowych zarówno w wymiarze, w którym realizują one przepisy ius cogens, jak również te, którym nie można przypisać waloru realizacji norm prawa powszechnie obowiązującego.
EN
This publication contains a discussion of the negative aspect of freedom of association, analyzed both in the individual and the collective. The sphere of negative liberty is no basis in international law and national level, and so far has been considerations in the body of this article. Applicable laws were also confronted with the statutes of trade unions both in terms of where they implement the rules of ius cogens, as well as those that can not be attributed to asset realization rules generally applicable law.
Year
Volume
13
Pages
359-377
Physical description
Contributors
References
  • Baran K.W., Podstawowe zasady prawa pracy, [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
  • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.
  • Betten L., International Labour Law, Selected Issues, Deventer 1993.
  • Hajn Z., Rozwiązanie związku zawodowego i organizacji pracodawców, PiP 1995, nr 10-11.
  • Hajn Z., Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych a zasada negatywnej wolności związkowej. Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001.
  • Jenks C.W., The International Protection of Trade Union Rights, [w:] International Protection of Human Rights, ed. E. Luard, London 1967.
  • Stelina J. Związkowa ochrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w związkach zawodowych, PiZS 1994, nr 6.
  • Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, t. I: Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe. Wolumen 2, Warszawa 2008.
  • Wratny J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 1983 r., III PZP 24/83, „Państwo i Prawo”1984.
  • Zieliński T., Podstawy rozwoju prawa pracy, Warszawa – Kraków 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e498237-466d-4487-a95f-e849fa58f3cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.