Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 100-109

Article title

Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Consequences of Placing Logistic Centres within Urban Space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Planowanie i rozwój centrów logistycznych w Polsce uzależniony są od wielu uwarunkowań, które wpływają na podejmowanie decyzji lokalizacyjnych na poziomie regionalnym. Autor dokonuje analizy różnorodnych uwarunkowań, zwracając uwagę na aspekt polityki przestrzennej oraz rolę sektora publicznego w kreowaniu ich rozwoju. Porusza także problem rozwiązań zagranicznych, które mogą być cennym źródłem doświadczeń dla władz samorządowych w Polsce. Artykuł powstał w znacznej mierze na bazie własnych badań empirycznych autora, w latach 2008-2011, dotyczących centrów logistycznych w regionie łódzkim – jako studium przypadku. Wiele mechanizmów i doświadczeń zidentyfikowanych w tym regionie można odnieść – na zasadzie podobieństw rozwojowych – również do innych regionów i poczynić uogólnienia wnioskowe.
EN
Planning and development of logistic centers in Poland are dependent on a number of conditions that have an influence on making investment decisions made on the regional level. The author makes an analysis of varied conditions, taking particular note of the aspect of spatial politics as well as the role of a public sector in supporting logistic centers development. There has also been brought up the problem of foreign solutions in terms of localization of logistic centers what can be a valuable source of experience for selfgovernment authorities. The presented article has for the most part developed on the basis of the author’s own examinations conducted in years 2008-2011 considering the logistic centers in Lodz and its region – treated as the case study. The series of mechanisms and experiences taking place in the city and the region can be also used in reference to other cities or urban agglomerations and generalized.

Year

Issue

1

Pages

100-109

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Bretzman K.H., Wenske Ch., Planning of logistics centers. Final Report, [w:] Meidute I., Comperative analysis of the definitions of logistic centers, Transport, Gdańsk, 2005, Vol. XX, Nr 3.
 • Drzazga D., Raport: Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, [w:] Markowski T. (red.) Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, KPZK PAN, z. nr 225, Warszawa, 2006.
 • Fechner I., Ewolucyjny model budowy centrów logistycznych i jego praktyczna realizacja, „Logistyka” nr 6/2006.
 • Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań, 2001.
 • Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000.
 • Infrastruktura – klucz do rozwoju, Program strategii rządu pt. „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”, przyjęty przez Radę Ministrów RP w 2007 r.
 • Jezierski A., Czynniki kształtujące funkcje logistyczne centrów dystrybucyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Ekonomika transportu Lądowego” nr 24, Gdańsk, 2007.
 • Kaźmierski J., Centra logistyczne jako element infrastruktury i czynnik rozwoju gospodarczego regionu, [w:] Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, T. Markowski (red.), KPZK PAN, Warszawa, 2006, z. nr 225, s. 50-51.
 • Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009.
 • Kaźmierski J., Logistyczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Z. Nauk. Nr 530 Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Filipiak B., Szczecin, 2009.
 • Kaźmierski J., Rola państwa w rozwoju centrów logistycznych, „Eurologistics”, nr 4/2010.
 • Laguna D., Możliwości lokalizacji centrów logistycznych w aspekcie przemian funkcjonalno- przestrzennych wojew. warmińsko-mazurskiego, [w:] Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, T. Markowski (red.), KPZK PAN, Warszawa, 2006, z. nr 225.
 • Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2007.
 • Rimiene K., Grundey D., Logistic centre concept through evolution and definition, „Engineering Economics”, Commerce of Engineering Decisions, 2007, Nr 4.
 • Rumler M., Legal and Organizational Aspects of Development of Logistics Centers Hands-on Experience – Czech Republic, POLLOCO – Warsztaty pt. Planowanie i tworzenie intermodalnych centrów logistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Poznań, 2008.
 • Szołtysek J., Miasto jako nowy obszar stosowania logistyki, [w:] Z teorii logistyki, red. Sołtysik M., AE w Katowicach, Katowice, 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e4fc79c-aec7-430d-a2bf-535f0da48294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.