PL EN


2016 | 26 | 1 | 51-70
Article title

Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego. Zagadnienia wybrane

Title variants
PL
Mediation in the modified model of criminal procedure. Selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do polskiego systemu prawa karna mediacja wprowadzona została wraz z wejściem w życie Kodeksu postępowania karnego, czyli od dnia 1 września 1998 r. Stwierdzić zatem należy, że funkcjonuje już od ponad 17 lat. Niestety, jednak ciągle pozostaje instytucją bliżej nieznaną przeciętnemu obywatelowi. Dodatkowo, wiele osób jeżeli nawet posiada wiedzę o takiej formie ADR, to nie jest sobie w stanie wyobrazić – po pierwsze – możliwości spotkania się poza sądem z domniemanym sprawcą przestępstwa, a po wtóre – rozmowy zakończonej ewentualnym pogodzeniem się oraz określeniem sposobu naprawienia wyrządzonego zła. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, uzasadnione było przybliżenie tego narzędzia sprawiedliwości naprawczej, szczególnie że mediacja karna doznała istotnych zmian legislacyjnych, które weszły w życie z dniem 1 lipcu 2015 r. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, które poświęcone zostały osobnym blokom tematycznym opisującym zagadnienia z zakresu mediacji karnej.
EN
Penal mediation was introduced to the Polish legal system when the Code of Criminal Procedure entered into force on 1 September 1998. This legal instrument has been therefore available for over 17 years, however, unfortunately it still remains largely unknown to an average citizen. Furthermore, many people, even if they are familiar with this form of alternative dispute resolution (ADR), cannot imagine either the opportunity to meet with the alleged perpetrator of the crime out of court, or the possible reconciliation talks resolving the dispute and finding a way to compensate for the damage caused. With above observations in mind, it is reasonable to conduct this “tool” of restorative justice, especially that the model of penal mediation was modified in 2015.The article was divided into the three parts and each part described different issue of penal mediation.
Keywords
Contributors
References
 • Bargiel-Matusiewicz Kamilla, Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Bieńkowska Beata, Nowy kodeks postępowania karnego przez pryzmat wybranych zasad procesowych, [w:] Piotr Kruszyński (red.), Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 15-74.
 • Dudka Katarzyna, Rola prokuratora w znowelizowanym postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1-2, s. 60-67.
 • Gil Damian, Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, (LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka on-line), [dostęp: 28.09.2015].
 • Grudziecka Magdalena, Książek Jerzy, Narodziny idei wprowadzenia mediacji w Polsce, [w:] Lidia Mazowiecka (red.), Mediacja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 320-333.
 • Grudziecka Magdalena, Zawód mediator, [w:] Andrzej Gretkowski, Danuta Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2009, s. 251-263.
 • Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz, Polskie postępowanie karne, LexisNexis Polska, Warszawa 2014.
 • Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kruszyński Piotr (red.), Bieńkowska Beata, Kulesza Cezary, Piszczek Piotr, Wykład prawa karnego procesowego, Wydawnictwo Temida, Białystok 1998.
 • Kużelewski Dariusz, Mediacja w postępowaniu karnym a zasada prawdy materialnej, [w:] Zbigniew Sobolewski, Grażyna Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji, Krasiczyn, 15-16 października 2005 r., Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 118-132.
 • Mazowiecka Lidia, Szanse na mediację w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 10(2015), s. 91-95.
 • Polskie Centrum Mediacji, Kodeks etyki mediatora, Warszawa 2003 (http://mediator. org.pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf [dostęp: 08.08.2015].
 • Skrobotowicz Grzegorz, Rola mediatora w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r. – nowe wyzwania i problemy – kilka uwag, [w:] Teresa Gardocka, Mariusz Jakubik (red.), Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 11-20.
 • Skrobotowicz Grzegorz, Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3, s. 80-97.
 • Skrobotowicz Grzegorz, Zalety mediacji karnej, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 128-145.
 • Wach Andrzej, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005.
 • Waluk Janina, Projekt założeń kodeksu postępowania mediatora, „Mediator” 4(1998), nr 8, s. 10-17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e54119f-1286-4d8d-bddc-08bbf17c5882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.