PL EN


2016 | 39 | 49-68
Article title

Czy powinno się wyznawać swoje grzechy także poza sakramentem pojednania? Na podstawie rozważań bł. Jana Dunsa Szkota, św. Tomasza z Akwinu i innych autorów

Content
Title variants
EN
Should One also Reveal One’s Sins Outside the Sacrament of Reconciliation? Discussion Based on the Deliberations of Bl. John Duns Scotus, St. Thomas Aquinas and Other Authors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem wyjawiania własnych ukrytych grzechów poza forum sakramentalnym w kontekście miłości osoby w prawdzie. Na początku szeroko omówiona jest argumentacja dotycząca zachowania tajemnicy spowiedzi w ujęciu bł. Jana Dunsa Szkota. Na bazie uzyskanych stąd argumentów oraz tez św. Tomasza o skończoności zła i niekonieczności doskonałego poznania dla miłości autor snuje dalszą refleksję. Prowadzi ona do wniosku o fakultatywności wyznania swoich grzechów poza spowiedzią. Jednocześnie artykuł podkreśla wartość zachowania sekretu zabezpieczającego dobrą sławę osoby, konieczną dla życia w społeczności.
EN
The article takes up the problem of revealing one’s own hidden sins outside the sacramental forum in the context of love for the person in truth. First, the author provides a thorough presentation of Bl. John Duns Scotus’ reasoning concerning keeping the seal of confession. Based on arguments gained this way, as well as on the theses of St. Thomas Aquinas on the finiteness of evil and the lack of necessity of perfect cognition due to love, the author continues his reflection, leading to the conclusion that revealing one’s sins outside the sacrament of penance and reconciliation is optional. At the same time the article emphasises the value of secrecy in protecting a person’s good name, which is essential for life in society.
Year
Issue
39
Pages
49-68
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Wyższe Seminarium Duchowne Kapucynów Kraków
References
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Radom 2006.
 • Decretalium D. Gregorii papae IX compilatio, w: Corpus Iuris Canonici. Decretalium collectiones, t. 2, red. A.L. Richter, Graz 21959, kol. 1-928.
 • Gratianus, Dekretum Gratiani. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, t. 187, red. J.-P. Migne, Paryż 1855.
 • Jan Paweł II, Adhortacja „Reconciliatio et paenitentia”, Wrocław 1999.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Leon Wielki, List do biskupów Kampanii, Samnium i Picenum, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 21989, s. 426-427.
 • Paweł VI, Konstytucja apostolska „Indulgentiarum doctrina”, w: Wykaz odpustów. Normy i nadania, Katowice 2012, s. 102-128.
 • Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 21989, s. 432-448.
 • Święta Kongregacja Kultu Bożego, Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 77-300.
 • Bernard z Clairvaux, De praecepto et dispensatione, w: Patrologiae cursus completus. Series latina, t. 182, red. J.-P. Migne, Paryż 1859, kol. 859-894.
 • Dziewiecki, M., Zdradzona przysięga, Magazyn Familia 3/7 (2010), s. 60-63.
 • Jan Duns Szkot, Ordinatio, Opera omnia, t. 10, Civitas Vaticana 2007.
 • Jan Duns Szkot, Ordinatio, Opera omnia, T. 13, Civitas Vaticana 2011.
 • Krąpiec, M.A., Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Lublin 2005.
 • Krzysteczko, H., Od publicznej praktyki pokutnej do spowiedzi prywatnej, „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne” 29 (1996), s. 323-334.
 • Olejnik, S., Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie, t. 6, Warszawa 1990.
 • Tischner, J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, tł. J. Bardan, t. 10, Londyn 1967.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Miłość, tł. A. Głażewski, t. 16, Londyn 1967.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Sakrament pokuty, tł. R. Kostecki, t. 29, Londyn 1969
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e5604a3-a1f3-40cb-b698-77d5acee3395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.