PL EN


2015 | 7(43) | 1 | 109-119
Article title

Taking English Beyond the Everyday

Title variants
PL
Język angielski ponad codziennością
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych elementów efektywnego nauczania i uczenia się jest adekwatność i znaczenie treści dla uczącego się. W kontekście uczenia języka obcego są one powiązane z odpowiednimi tematami, które wzbudzają zainteresowanie uczącego się oraz ze stosownymi umiejętnościami oraz funkcjami językowymi. Kształcenie nauczycieli języków obcych może oferować techniki i strategie, które mogą pomóc nauczycielom włączyć treści i cele uczenia się adekwatne dla uczniów. Content and Language Integrated Learning (CLIL), jednoczesne nauczanie i uczenie się treści i języka obcego, jest jednym ze sposobów realizacji tego celu. W XXI wieku adekwatność odnosi się również do technologii. Wykorzystanie Internetu, mediów społecznościowych i Web 2.0 zostało uznane przez nauczycieli języków za sposób wyposażenia uczniów w możliwości autentycznej komunikacji, która zwiększa celowość i zainteresowanie uczeniem się języka obcego. Połączone z technologią, oparte na treści uczenie się języka może rozwinąć u uczących się umiejętność efektywnego i wiarygodnego używania własnej wiedzy.
EN
One of the strongest elements of effective teaching and learning is relevance for the learner. In the foreign language teaching context, relevance is related to relevant topics which engage learners' interest and relevant language skills and functions. Teacher training for foreign language teachers can offer techniques and strategies which can help these teachers integrate relevant content and language objectives for their students. Content and Language Integrated Learning (CLIL), the simultaneous teaching and learning of content and a foreign language, is one way to accomplish this goal. In the 21st century, relevance is also related to technology. The use of the Internet, social media, and Web 2.0 has been recognized by language teachers as a means of providing their students with authentic communication opportunities which boost the relevance of and interest in foreign language learning activities. When combined with technology, content-based language learning can develop learners that use their knowledge effectively and authentically.
Contributors
 • PhD English Language Fellow, Aleksander Xhuvani University, Elbasan, Albania
References
 • BRINTON D.M., SNOW M.A., WESCHE M.B.: Content-based second language instruction, Boston: Heinle and Heinle Publishers 1989.
 • ELLIS R.: Second language acquisition, Oxford: Oxford University Press 1997.
 • ELLIS N.C., LARSEN-FREEMAN D.: Language Emergence: Implications for Applied Linguistics. Special issue, “Applied Linguistics” 27(2006), fasc. 4, p. 558-589.
 • FREEMAN D., FREEMAN Y.: Essential linguistics: What teachers need to know, Portsmouth NH: Heinemann 2014.
 • HARMER J.: Essential teacher knowledge, New York: Pearson 2012.
 • LIGHTBROWN P., SPADA N.: How languages are learned. 4th ed., Oxford: Oxford University Press 2006.
 • NUNAN D.: The learner-centred curriculum: A study in second language teaching, Cambridge: Cambridge University Press 1988.
 • PENNYCOOK A.: Introduction: Critical approaches to TESOL, “TESOL Quarterly” 33(1999), p. 329-348.
 • PIENEMANN M.: Psychological constraints on the teachability of languages, “Studies in Second Language Acquisition” 6(1984), p. 186-214.
 • University of Cambridge ESOL Examination, Teaching knowledge test content and language integrated learning glossary, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press 2009.
 • WINITZ H.: Grammaticality judgment as a function of explicit and implicit instruction in Spanish, “The Modern Language Journal” 80(1996), fasc. 1, p. 32-46.
 • ZIMMERMAN L.: Instructional challenges in international online communication activities with university students, Paper presentation at the 43rd Annual TESOL Convention, Boston, MA, March 2010.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e59c1f4-5675-44cb-968f-763e93de6874
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.