PL EN


2018 | 2(40) | 73-86
Article title

Kierowca z niepełnosprawnością – aktualny stan wsparcia w obszarze mobilności na świecie i w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Driver with disability – supportin the sphere of mobility in Poland and other countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wdrażanie zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i związana z tym aktywizacja osób z niepełnosprawnościami skutkują coraz większym zainteresowaniem problematyką niepełnoprawności w kontekście mobilności tych osób. Potrzeba bycia niezależnym implikuje poszukiwanie sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w celu jak największej ich niezależności. W artykule przedstawiono problematykę kierowców z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowano przykłady wsparcia tej grupy uczestników ruchu, opierając się na zagranicznych i krajowych doświadczeniach.
EN
The implementation of the requirements formulated in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the related activation of people with disabilities result in a increased interest in the issue of disability and mobility. The need for independance implies the search For means that would support people with disabilities and help them maintain their autonomy. This article presents the problems of that drivers with disabilities encounter as well as describes the examples of the support they receive basing on various experiences from both Poland, and other countries.
Contributors
 • Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa; tel. +48 22 4385385;
author
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa; tel. +48 22 4385246;
References
 • Badania potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. (2017). Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Błędowski, P., Czapiński, J. (2014). Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013 r. Raport tematyczny. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Ucińska, M., Dobrzyńska, M., Odachowska, E. (2013). Kierowanie pojazdem przez osoby niepełnosprawne ruchowo – możliwości i ocena sprawności. Technika Transportu Szynowego, 10, 1737–1746.
 • Ucińska, M., Odachowska, E., Klamra, M., Ścigała, D.K. (2015a). Kierowcy z niepełnosprawnością ruchową. W: M. Ucińska (red.), Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (s. 221–229). Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
 • Ucińska, M., Odachowska, E., Klamra, M., Ścigała, D.K. (2015b). Stopień niepełnosprawności a percepcja ruchu drogowego. Logistyka, 4, 1097–1106.
 • Ucińska, M., Odachowska, E., Klamra, M., Ścigała, D.K. (2015c). Wpływ zaburzeń psychomotorycznych na funkcjonowanie w ruchu drogowym. Logistyka, 3, 4874–4882.
 • Ucińska, M., Zysińska, M. (2015). Niepełnosprawny kandydat na kierowcę kat. B – analiza systemu szkolenia w świetle uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń ośrodków szkolenia kierowców w Polsce. Logistyka, 3, 4883–4893.
 • Wnuk, A. (2011). Niesłyszący kierowcy. BRD, Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, 2, 24–25.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego aktu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2017 r., poz. 250).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2016 r., poz. 702).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).
 • www.americandrivingschool.com (dostęp: 07.11.2017).
 • www.aded.net (dostęp: 07.11.2017).
 • www.catchthebusweek.co.uk (dostęp: 07.11.2017).
 • www.cum.its.waw.pl (dostęp: 07.11.2017).
 • www.firstgroup.com (dostęp: 07.11.2017).
 • Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, Bruksela 2010, https://www.rpo. gov.pl/sites/default/files/europejska_strategia_w_sprawie_niepelnosprawnosci_0.pdf (dostęp: 07.11.2017).
 • World report on disability. (2011). WHO, www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf (dostęp: 07.11.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e5fbe94-306d-4e97-9dc7-38cb909a3807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.