PL EN


2015 | 29 | 4 | 68-84
Article title

Współdziałanie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce według województw w latach 2010–2012

Content
Title variants
EN
Cooperation of innovate industrial enterprises in Poland by voivodeships (2010–2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacje kojarzone są z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowią one siłę napędową gospodarki, są bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości. Ta zaś, wyrażająca się w ciągłym poszukiwaniu nowych koncepcji czynników wytwórczych, jest motorem postępu gospodarczego. Zasadniczym celem wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach jest dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Globalny i mocno konkurencyjny rynek powoduje jednak, że bycie innowacyjnym nie przesądza o sukcesie. Na przedsiębiorstwach zaangażowanych w proces tworzenia innowacji wymusza on poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań. Zarówno w literaturze naukowej, jak i w dokumentach strategicznych wskazuje się, że rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na wzrost gospodarczy i rozwój regionów jest współpraca wszystkich aktorów procesu innowacyjnego. W Polsce jedną z najbardziej widocznych słabości systemu innowacji jest brak współpracy i powiązań między podmiotami. Stąd w niniejszym artykule dokonano diagnozy sytuacji w zakresie poziomu współpracy oraz form współdziałania przedsiębiorstw na przykładzie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2010–2012 wg województw. Podstawę do części analitycznej niniejszego artykułu stanowiły wyniki badania o innowacjach w przemyśle przeprowadzonego w 2013 roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przewidziany w badaniu poziom agregacji danych zdeterminował przestrzenny aspekt analiz na poziomie województw.
EN
Innovations are usually associated with the progress and modernity, and when they spread to the sphere of the functioning, they highly contribute to the economic development. They are impulsion of the economic growth because of their role of a specific entrepreneurship tool. The entrepreneurship, meant as a continuous search of the new creative factors conceptions, is the engine of the economic development. However, being innovative does not determine the success. The actors involved in the process of innovation must seek ever new solutions. This solution must be sold or implemented successfully. New products have to hit the markets with ever increasing speed. By the scientific literature and policy documents, development cooperation between actors is one of key features for achieving economic development results. But in Poland one of the most pronounced weaknesses of the Polish innovation system is the lack of cooperation and linkages between different actors. In this paper we have also diagnosed the situation in terms of the level of cooperation and kinds of cooperation between actors in the voivodeships in Poland. From that point of view, we have analyzed the activity of the innovated industrial companies in 2010–2012. The basis of this analyses were the results of the survey of the innovation in the industry. This survey was carried out by the Central Statistical Office of Poland in 2013.
Contributors
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Badań Regionalnych, W.Gieranczyk@stat.gov.pl
author
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Badań Regionalnych, A.Sadoch@stat.gov.pl
References
 • Borowicz, A., Dzierżanowski, M., Rybacka, M., Szultka, S. (2009). Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową. Podręcznik przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Burzyński, W., Kłosiewicz-Górecka, U., Kuczewska, L., Słonimska, B. (2008). Ekspertyza na temat: Współpraca podmiotów jako czynnik podnoszenia innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Dominiak, P., Wasilczuk, J., Daszkiewicz, N. (red.) (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 • Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Klastry. (2014, 16 listopada). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pozyskano z http://www.klastry.pl/~mikstan/news.php
 • Klonowski, D. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Warszawa: Ernst & Young Polska.
 • Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, 5–6, 1–17.
 • Larsen, P., Lewis, A. (2007). How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation. Creativity and Innovation Management, 16(2).
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2007). Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: T. Bernat (red.). Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Wydawnictwo Print Group, 30–36.
 • Ortt, J.R., van der Duin, P.A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4).
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2013). Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi. Gospodarka Narodowa, 1–2 (257–258), 53–70.
 • Rosińska, M. (2007). Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. W: A. Jewtuchowicz (red.). Region w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 69–81.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (2014, 12 listopada). Dz.U. z 2006 r. nr 226, poz. 1651 z późn. zm. Pozyskano z https://bip.parp.gov.pl/files/164/165/373.pdf
 • Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2003) (2014, 15 listopada). The Cluster Initiative Greenbook. Sztokholm. Pozyskano z http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf
 • Stawasz, E. (2011). Polityka innowacyjna wobec MSP. W: P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 37–57.
 • The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data (1997). OECD, Eurostat.
 • Toborek-Mazur, J. (2004). Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część II. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Tylżanowski, R. (2012). Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 393–406.
 • Wolak, D., Żmijewska, A. (2014). Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie. Kwartalnik Wydziału Zarządzania, 2(6). Białystok: Politechnika Białostocka, 57–70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e600557-8876-40d7-a2ae-be28a940c6d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.