PL EN


2013 | 1(4) | 113-124
Article title

Legendarni przodkowie dynastii Przemyślidów w świetle dziejopisarstwa czeskiego

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
113-124
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, kub.wojtczak@gmail.com
References
 • Kosmasa Kronika Czechów, tłum., wstęp i komentarz M. Wojciechowska, Warszawa 1968.
 • Kronika Pulkavova, http://archive.org/details/KronikaPulkavova (dostęp: 12.03.2013).
 • Kronika tak řečeného Dalimila, wyd. M. Bláhová., Praha 1977.
 • Kronika Wielkopolska, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica nova series, t. VIII, Warszawa 1970.
 • Legenda Krystiana o św. Wacławie i św. Ludmile, przeł. M. Wylęgała, [w:] W kręgu żywo¬tów świętego Wojciecha, red. J. Spież, Tyniec 1997, s. 242-243.
 • Bláhová M., Dějepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006, s. 107-139.
 • Dembińska M., Wzorzec kobiety słowiańskiej w kronikach Galla Anonima, Kosmasa i Nestora, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofia¬rowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991.
 • Gołąb Z., O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, Kraków 2004.
 • Graus F., Kněžna Libuše – od postavy báje k národnímu symbolu, Český časopis hi¬storický 17 (1969), s. 817-844.
 • Kalandra Z., České pohanství, Praha 1947.
 • Karbusický V., Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury, Pra¬ha 1995.
 • Karbusický V., Nejstarší pověsti české, Praha 1966.
 • Kaubek J. P., Werszowcowie, Rejowie z Nagłowic, Sławianin, Lwów 1839.
 • Kowalewski K., Początki le¬gendy o braciach eponimach w czeskiej i polskiej tradycji historiograficznej oraz jej funkcje ideo we, Pamiętnik Słowiański 45/46 (1995/1996), s. 139-155.
 • Krzemieńska B., Mnata, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 3, 1967, s. 270.
 • Krzemińska B., Libusza, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 3, 1967, s. 55.
 • Labuda G., Biała Chorwacja, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, s. 255-256.
 • Labuda G., Dynastia w Czechach, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 1, 1961, s. 420.
 • Labuda G., Neklan, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 3, 1967, s. 362.
 • Leciejewicz L., Legendy etnogenetyczne w świe¬cie słowiańskim, Slavia Antiqua 32 (1989), s. 128-144.
 • Lehář J., Nejstarší česká epika, Praha 1983.
 • Lehr-Spła¬wiński T., Zagadnienie Chorwatów nadwiślańskich, Pamiętnik Słowiański 2 (1951), s. 17-32.
 • Łowmiański H., Początki Polski, t. IV: Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., Warszawa 1970.
 • Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 5, Warszawa 1973.
 • Mareš F., Jména předhistorických knížat českých, [w:] Vznik a počátky Slovanů, t. IV, Pra¬ha 1963, s. 7-16.
 • Matla-Kozłowska M., Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja te-rytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008.
 • Panic I., Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnośred¬niowiecznej, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożyt¬nej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 48-61.
 • Skibiński E., Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009.
 • Skibiński E., Wanda i Lubosza. Mit i motyw – kilka uwag o budowie opowiadań w teks¬tach kronik średniowiecznych, [w:] Formuła – Archetyp – Konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne. Kazimierz Dolny 14–15 grudnia 2000 r., red. A. Górak, K. Skupieński, Lublin – Radzyń Podlaski – Siedl¬ce 2006.
 • Steiger R., Skutečná historie Čech, Pohledy AMB (2012), http://www.ambpress.cz/ AMB_Leden_2012.pdf (dostęp: 12.03.2013).
 • Strzelczyk J., Mity, wierzenia i podania dawnych Słowian, Poznań 2008.
 • Strzelczyk J., Początki refleksji nad pochodzeniem i językiem Słowian, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 35-58.
 • Treštík D., Mýty kmene Čechů (7.–10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým”, Praha 2006.
 • Třeštík D., Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935), Praha 1970.
 • Wojciechowska M., Ze studiów nad rękopisami Kos¬masa, Sborník historický 5 (1957), s. 5-20.
 • Zientara B., Potomkowie Lecha i Czecha, [w:] Sąsiedzi i inni, red. A. Garlicki, Warszawa 1978.
 • http://archive.org/details/KronikaPulkavova (dostęp: 12.03.2013).
 • http://knihovna.phil.muni.cz/dl/oldbooks/kronyka-ceska-hajek-z-libocan-1819 (dostęp:12.03.2013).
 • http://www.ambpress.cz/ AMB_Leden_2012.pdf (dostęp: 12.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e60d05e-e839-4d49-9807-46788390dfa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.