PL EN


2014 | 27 | 84-98
Article title

Unijne ramy ładu korporacyjnego i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The EU corporate governance framework and corporate social responsibility as part of contribute to the competitiveness of European companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ład korporacyjny (corporate governance) definiuje się zwykle jako system zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz jako ogół relacji pomiędzy kierownictwem, zarządem i akcjonariuszami firmy, a także innymi zainteresowanymi stronami (Zielona księga, 2011: 2). Do głównych wyzwań stojących przed Unią Europejską w zakresie poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz coraz szerszej partycypacji pracowniczej należy zaliczyć konieczność budowy efektywnych i racjonalnych zasad ładu korporacyjnego, zawierających elementy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dlatego też celem artykułu jest analiza problemów stosowania ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako elementu mającego istotny wpływ na wzrost konkurencyjności, atrakcyjności i innowacyjności europejskich firm
EN
Corporate governance is traditionally defined as the system by which companies are directed and controlled and as a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and its other stakeholders (Green, 1). The main challenges facing the European Union in terms of improving the competitiveness of European enterprises and wider employee participation include the need to build effective and rational principles of corporate governance, containing elements of corporate social responsibility. The aim of this article is to describe and analyze the problems of corporate governance and corporate social responsibility as part of contribute to the competitiveness, attractiveness and innovations of European companies.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, gmaslo@sgh.waw.pl
References
 • Aluchna, M. (2008). Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia. E-mentor, 2 (24). Pozyskano z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/529
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 1.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010, 3 marca). Bruksela, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Flint, G.D. (2000). What is the Meaning of Competitive Advantage? Advances in Competitiveness Research, 8, 1.
 • Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Warszawa: Politeja.
 • Gilejko, L., Gardawski, J., Siewierski, J., Towalski, R. (2006). Socjologia gospodarki. Warszawa: Difin.
 • Goergen, M. (2012). International Corporate Governance. Harlow: Prentice Hall.
 • Green Paper. The EU corporate governance Framework. (2011, 5 kwietnia). Brussels, COM (2011) 164 final.
 • Griffin, R. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konkluzje Rady Europejskiej z 17 czerwca 2010 roku (2013, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/115354.pdf
 • Kotler, P., Caslione, J.A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
 • Koźmiński, A.K. (1999). Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów. W: M. Haffer, S. Sudoł (red.). Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Malara, Z. (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski, T., Stawasz, D. (2001). Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maśloch, G. (2013a). Paneuropejskie formy przedsiębiorstw i ich wpływ na społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju regionów Unii Europejskiej. W: R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.). Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Maśloch, G. (2013b). Przedsiębiorstwa paneuropejskie wobec konsolidacji, fuzji i przejęć a gospodarka Polski: szansa czy wykluczenie z gry o rozwój? Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.
 • Maśloch, G. (2013c). Spółka europejska – szansa czy zagrożenie dla gospodarki komunalnej. W: G. Maśloch (red.). Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Mayer, C. (2013). Firm Commitment: Why the Corporation is Failing Us and How to Restore Trust in It. Oxford: OUP.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Moroz, M. (2003). Konkurencyjność przedsiębiorstwa, pojęcie i pomiar. Gospodarka Narodowa, 9, Warszawa.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partycypacji finansowej pracowników w Europie (opinia z inicjatywy własnej) (2011). Europejski Komitet Ekonomiczno- -Społeczny (2011/C 51/01).
 • Opinia w sprawie zielonej księgi „Unijne ramy ładu korporacyjnego” (KOM (2011) 164 wersja ostateczna) (2011) BAS-WAL-WAPEiM-1041/11.
 • Pacces, A. (2012). Rethinking Corporate Governance: The Law and Economics of Control Powers, Routledge.
 • Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przedsiębiorstwa. Nowa rewolucja przemysłowa (2014, 5 stycznia). Pozyskano z http://europa.eu/pol/ enter/index_pl.htm
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Šmid, W. (2000). Leksykon menedżera. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Soto, H. (1991). Inny szlak. Warszawa: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim.
 • Soto, H. (2002). Tajemnica kapitału. Chicago–Warszawa: Fiijor Publishing.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) (2014, 4 stycznia). Pozyskano z http://www.mg.gov.pl
 • Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7–8.
 • Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Stoner, J.A.F. (1982). Management. New Jersey: Prentice-Hall. Inc, Englewood Cliffs.
 • Stosowanie rozporządzenia Rady nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. (2010, 17 listopada) (Tekst mający znaczenie dla EOG). SEK(2010) 1391. Bruksela, KOM (2010) 676 wersja ostateczna.
 • Strużycki, M. (1998). Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: M. Strużycki (red.). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Strużycki, M. (2002). Konkurencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: M. Strużycki (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 • Szablewski, A. (2009). Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Warszawa: Difin.
 • The Global Competitiveness Report 2012–2013. (2012). World Economic Forum Geneva. Pozyskano z www.weforum.org/gcr.
 • The World Competitiveness Report 1994. (1994). Lausanne: World Economic Forum.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 • Zielona księga. Unijne ramy ładu korporacyjnego (2011, 5 kwietnia). Bruksela, KOM (2011) 164 wersja ostateczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e696336-7d14-40fd-aedd-d44b7fd1f66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.