Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | Volume 4 | Issue 1 June 2019 | 45-55

Article title

Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Social welfare in light of the economy of happiness based on selected European Union countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Motywacja: Jednym z podstawowych problemów makroekonomii jest kwestia dobrobytu społeczeństw. W przeszłości, znacząca część ekonomistów zwykła utożsamiać wielkość gospodarki, bądź dynamikę jej wzrostu, ze stopą życiową. Obecnie, ocena dobrobytu społeczeństwa sprowadza się do oceny jakości życia w danym państwie. W głównym nurcie rozważań makroekonomicznych przyjęło się posługiwanie miarą jaką jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) wraz z jej pochodnymi. Niestety wskaźniki te nie obejmują wielu kluczowych czynników wpływających na poziom dobrobytu. Z tego powodu na przestrzeni lat zastosowano nowe, szersze podejście i opracowano nowe mierniki takie, jak np. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index, HDI). Koniecznym wydaje się rozważenie ich wartości poznawczej w kontekście współczesnego dorobku ekonomii szczęścia. W tym celu dokonano przeglądu najpopularniejszych wskaźników dobrobytu i jakości życia oraz skonfrontowano je z pozaekonomicznymi danymi opisującymi procesy zachodzące w społeczeństwach, zwracając szczególną uwagę na różnice interpretacyjne i możliwe odmienne oceny. Cel: Celem jest ocena pomiaru jakości stopy życiowej, przez przegląd dostępnych rozwiązań i metod oraz konfrontacja wyników z danymi publicznych statystyk wybranych państw Unii Europejskiej (UE). Materiały i metody: Wykorzystano przegląd systematyczny i analizę krytyczną literatury, analiza zagregowanych danych makroekonomicznych oraz statystyki publicznej. Materiał empiryczny stanowią dane publikowane przez Eurostat, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) oraz Bank Światowy (World Bank). Wyniki: Istnieją istotne różnice w ocenie jakości życia między wskaźnikami przyjętymi w głównym dyskursie ekonomicznym a empirycznymi danymi z innych nauk, tj. społecznych czy medycznych.
EN
Motivation: One of the basic problem in macroeconomics is issue of wealth of nations. In the past, a significant part of economists, used to identify the scale of economy, or dynamics of its growth, with the life rate. Nowadays, the evaluation of wealth of a society comes down to the rating the quality of life in a given country. In the mainstream of macroeconomics discourse, Gross Domestic Product (GDP), alongside with its derivatives, is used as a key method of measurement. Unfortunately, those indicators do not include a number of key aspects, that influence the wealth ratio. Because of that, throughout the years a new, expanded approach and new indicators were developed, for example the Human Development Index (HDI). It seems essential to consider their cognitive value in the context of a modern approach to the economy of happiness. For this purpose, an overview of the most popular wealth and quality of life indicators was compiled, and was confronted with non-economic data considering the processes happening in societies, with a main focus being the interpretational disparities, and possible different outcomes. Aim: The aim of the article is the evaluation of quality of life rate by overviewing available solutions and methods, and confrontation of the result with public statistic data considering the selected countries of the European Union (EU). Materials and methods: The systematic review and critical analysis of sources, aggregated macroeconomics data analysis and public statistics were used. Data published by Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Health Organization (WHO) and the World Bank were considered empirical material. Results: There are significant differences in the evaluation of life quality between the indicators used in the main economics discourse and the empirical data from other studies i.e. social and medical.

Journal

Year

Volume

Pages

45-55

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Arystoteles. (2007). Etyka Nikomachejska. Warszawa: PWN.
 • Barro, R.J. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Cieślik, E. (2008). Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1(1–2). doi:10.12775/EQUIL.2008.010.
 • Cobb, C., Halstead, T., i Rowe, J. (1995). If the GDP is up, why is America down? Atlantic Monthly.
 • Czapiński, J. (2012). Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa. Nauka, 1.
 • Czapiński, J. (red.). (2005). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
 • Easterlin, R.A. (1974). Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence. W: P.A. David, i M.W. Reder (red.), Nations and households in economic growth: essays in honor of Moses Abramovitz. New York : Academic Press.
 • Easterlin, R.A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all. Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1). doi:10.1016/0167-2681(95)00003-B.
 • Eurostat. (2019). Pobrane 12.06.2019 z https://ec.europa.eu.
 • Gallup Analytics. (2018). Gallup global emotions report. Pobrane 12.06.2019 z https://www.gallup.com.
 • Kahneman, D. i, Sugden, R. (2005). Experienced utility as a standard of policy evaluation. Environmental & Resource Economics, 32(1). doi:10.1007/s10640-005-6032-4.
 • Kahneman, D., i Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38). doi:10.1073/pnas.1011492107.
 • Kanasz, T. (2015). Uwarunkowania szczęścia: socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Krugman, P. i Wells, R. (2012). Makroekonomia. Warszawa: PWN.
 • Layard, R. (2003). Happiness: has social science a clue? Lecture 1: what is happiness? Are we getting happier? Pobrane 12.06.2019 z http://eprints.lse.ac.uk.
 • Michoń, P. (2010). Ekonomia szczęścia. Poznań: Dom Wydawniczy Harasimowicz.
 • Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Milewski, R. i Kwiatkowski, E. (red.). (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.
 • Nordhaus, W.D. i Tobin, J. (1972). Is Growth Obsolete? W: W.D. Nordhaus, i J. Tobin, Economic research: retrospect and prospect: economic growth. New York: National Bureau of Economic Research.
 • OECD. (2019). Pobrane 12.06.2019 z https://data.oecd.org.
 • Rekowski, M. (2015). Mikroekonomia. Poznań: Contact.
 • Sacks, D., Stevenson, B., i Wolfers, J. (2010). Subjective well-being, income, economic development and growth. NBER Working Paper Series, 16441. doi:10.3386/w16441.
 • Smith, A. (2015). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom 1. Warszawa: PWN.
 • Sobczyk, M. (2007). Statystyka. Warszawa: PWN.
 • Stiglitz, J.E., Sen, A., i Fitoussi, J.P. (2009). Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress. Pobrane 12.06.2019 z https://ec.europa.eu.
 • Tatarkiewicz, W. (2008). O szczęściu. Warszawa: PWN.
 • Veenhoven, R. (2005). Happiness in hardship. W: L. Bruni, i Porta, P.L., Economics and happiness: framing the analysis. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/0199286280.001.0001.
 • WHO. (2019). Pobrane 12.06.2019 z https://www.who.int.
 • Włodarczyk, K. (2014). Ekonomia wobec poczucia szczęścia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
 • World Bank. (2019). Pobrane 12.06.2019 z https://data.worldbank.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e74d23d-0d1c-4fb6-8721-828cbbeebd23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.