PL EN


Journal
2015 | 2 | 243-262
Article title

Determinanty oczekiwanych wynagrodzeń studentów kierunków ekonomicznych na przykładzie wybranych uczelni warszawskich

Title variants
EN
The Determinants of the Expected Remuneration by the Students of Economic Faculties in the Selected Warsaw’s Universities
RU
Детерминанты ожидаемых доходов студентов экономических специальностей на примере избранных варшавских вузов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda osoba w pewnym momencie jest zmuszona do podjęcia decyzji o kontynuacji edukacji lub wejściu na rynek pracy. Decyzja dotycząca kontynuacji nauki jest powiązana ze zwiększeniem szans na zatrudnienie i oczekiwaniem wyższych zarobków. Jednak w rzeczywistości empiryczna wiedza na temat czynników wpływających na oczekiwane zarobki jest nikła. Przedstawione w artykule badanie opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów wydziałów ekonomicznych czterech warszawskich uczelni. W badaniu, w którym wzięło udział 500 osób, skupiono uwagę na czynnikach wpływających na oczekiwane zarobki oraz różnicach wynagrodzeń pomiędzy płciami i uczelniami. Uzyskane wyniki wskazują na niższe oczekiwane zarobki kobiet oraz pozytywny wpływ doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych.
EN
Each person must take a decision about continuing her or his education or entering labour market at some moment. The decision to continue studies is connected with the increased chance to get a job and with a higher expected pay. However, empirical knowledge of the factors underlying wage expectations is slight. The research presented in the paper is based on a poll made among students of economic faculties in four Warsaw’s universities. The questionnaire fi lled by 500 respondents focused on the factors underlying wage expectations depending on sex and university. The results confi rm lower pay expectations of women, and a positive effect of working experience and language knowledge.
RU
Любой человек в определенный момент вынужден принять решение – продолжать учиться или начать работать. Решение продолжать обучение связано с увеличением шансов получить работу с хорошей заработной платой. Однако в действительности эмпирические знания о факторах, влияющих на ожидаемую зарплату, невелики. Представленное в статье исследование опирается на анкету, проведенную среди студентов экономических факультетов четырех варшавских вузов. В исследовании, в котором приняло участие 500 человек, главное внимание уделяется факторам, влияющим на величину заработной платы, а также разнице в заработной плате между полами и вузами. Полученные результаты указывают, что ожидаемые зарплаты у женщин ниже, чем у мужчин и что главными факторами, влияющими на зарплату, является наличие профессионального опыта и знание иностранных языков.
Publisher

Journal
Year
Issue
2
Pages
243-262
Physical description
Contributors
 • Dr Stanisław Cichocki, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Bank Polski, scichocki@wne.uw.edu.pl
 • mgr Aleksandra Wrzosek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wrzosekola@gmail.com
References
 • Baranowska-Skimina A., Znajomość języków zwiększa szanse na rynku pracy, http://www.egospodarka.pl/77905,Znajomosc-jezykow-zwieksza-szanse-na-rynku-pracy,1,39,1.html, dostęp: 21.04.2013.
 • Becker G., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Betts J., What do Students Know About Wages? Evidence from a Survey of Undergraduates, „The Journal of Human Resources” 1996, nr 31.
 • Blau F.D., Ferber A.M., Career Plans and Expectations of Young Women and Men: The Earnings Gap and Labour Force Participation, „The Journal of Human Resources” 1991, nr 26(4).
 • Brunello G., Lucifora C., Winter-Ebmer R., The Wage Expectations of European Business and Economics Students, „The Journal of Human Resources” 2004, nr 39(4).
 • Brunello Giorgio G., Winter-Ebmer R., Why Do Students Expect to Stay Longer in College? Evidence from Europe, „Economics Letters” 2003, nr 80(2).
 • Carvajal J.M., Bendana D., Bozorgmanesh A., Castillo M., Pourmasiha K., Rao P., Torres J., Inter-Gender Differentials Between College Student’s Earnings Expectations and the Experience of Recent Graduates, „Economics of Education Review” 2000, nr 19.
 • Danzigier N., Sex-related Differences in the Aspirations of High School Students, „Sex Roles” 1983, nr 9(6).
 • Frańczak H., Kwiecień K., Rostkowski T., Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte, www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_PierwszeKrokiNaRynkuPracy2011.pdf, 2011, dostęp: 15.04.2012.
 • Główny Urząd Statystyczny, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2013 r., GUS, Warszawa, 2013.
 • Griffi n R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Gronau R., Sex-Related Wage Differentials and Women’s Interrupted Careers – The Chicken or the Egg?, „Journal of Labour Economics” 1999, nr 6(3).
 • Jelonek M., Studenci przyszłe kadry gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070806/Studenci_-_przyszle_kadry_polskiej_gospodarki.pdf?1309349876, dostęp: 20.03.2012.
 • Jerrim J., Wage Expectations of UK Students: How Do They Vary and Are They Realistic?, Working Papers, Southampton 2008.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym, www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym, dostęp: 7.04.2012.
 • Musioł K., Raport z badań preferencji licealistów, Uniwersytet Jagielloński 2011, http://www.perspektywy.pl/pdfy/Raport_z_badan_preferencji_licealistow.pdf, data sprawdzenia: 20.04.2013.
 • Psacharopoulos G., Sanyal B., Student Expectations and Labour Market Performance: The Case of the Philippines, „Higher Education” 1981, nr 10.
 • Rębisz S., Wynagrodzenia w telekomunikacji w 2013 roku, www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.505/wpis.2837, dostęp: 27.04.2014.
 • Wabik I., Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku, www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.505/wpis.2893, dostęp: 27.04.2014.
 • Webbink D., Hartog J., Can Student Predict Starting Salaries? Yes!, „Economics of Education Review” 2004, nr 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e7a4e89-fe92-4ac2-83d1-4fffaa4c1373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.