PL EN


2016 | 8(1) "Rozwiązania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej" | 139-148
Article title

Konsumpcyjne praktyki (anty) dyskryminacyjne w edukacji uniwersyteckiej. Rzecz o sytuacji studenta-konsumenta

Content
Title variants
EN
Consumer (anti) discrimination practices in a university education. About student–consumer situation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z ważniejszych ról, którą przyszło pełnić współczesnemu człowiekowi, jest rola konsumenta. Nie jest to specjalnie zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że zasady konsumpcyjne zdają się obowiązywać niemalże we wszystkich aspektach życia. Chociaż w ostatnich latach wzrasta świadomość praw, które przysługują jednostce z racji pełnienia jej konsumpcyjnych powinności, to jednak nie wszędzie są one respektowane. Przyczyn takiego stanu jest wiele; wśród nich decydujące znaczenie ma brak dostatecznej wiedzy oraz dostosowania przestrzeni, wcześniej wymykających się prawom rynkowym, do realiów współczesnego rynku. Edukacja, również ta pobierana w ramach uczelni wyższej, nie jest tutaj wyjątkiem. Celem artykułu jest próba weryfikacji praktyk dyskryminacyjnych prawa studenta-konsumenta oraz działań przeciwdziałającym temu zjawisku.
One of the most important roles a contemporary human must fulfil is the role of a consumer. It is not particularly surprising, taking into consideration that consumer rules seem to apply in almost all aspects of life. Although the knowledge of the rights of an individual due to their consumer obligations has increased in recent years, they are not respected everywhere. There are many reasons for this; lack of knowledge and adaptation of space to the realities of modern market have a decisive meaning. Academic education is not an exception here. The aim of this article is an attempt to verify activities discriminating the rights of a studentconsumer and actions counteracting this phenomenon.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Chałasińska-Macukow K. 2011. wypowiedź zarejestrowana podczas KRASP, 6–7.X.2011. Dostęp listopad 2015. http://www.perspektywy.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=4335&Itemid=106.
 • Dziennik Ustaw. 2005. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dostęp listopad 2015. http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/.
 • Dziennik Ustaw. 1997. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dostęp listopad 2015. http://www.bip.nauka.gov.pl/ustawy-akty-sw/.
 • Dziennik Ustaw. 2012. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dostęp listopad 2015. http://www.uz.zgora.pl/ap/docs/Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym-23052012.pdf.
 • Eurobarometr. 2011. Raport z badań. Dostęp listopad 2015. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-455_pl.htm.
 • Ganczar M. 2014. Uczelnia jako przedsiębiorca a nowe regulacje z zakresu ochrony praw konsumenta [opinia prawna]. Dostęp listopad 2015. http://irsw.pl/artykulyall/uczelnia-jako-przedsiebiorca-a-nowe-regulacje-z-zakresu-ochrony-praw-konsumenta-opinia-prawna/.
 • Hejwosz-Gromkowska D. 2013. „Studenci, jaki konsumenci – komercjalizacja szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych”. Liberte! (14).
 • Jarkiewicz K. 2010. „A teraz Was pobłogosławię, abyście zdążyli na najbliższą promocję… Kościół w supermarkecie – między ewangelizacją a komercjalizacją”. Perspektywy (2) : 33–48.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 2005. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007–2013, NPR, 2007–2013.
 • Sowa J., K. Szadkowski (red.). 2012. Edufactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy. Linia Radykalna Korporacji Ha!art.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 2009. Znajomość praw konsumenckich oraz analiza barier utrudniających konsumentom bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku. s. 36. Dostęp listopad 2015. www.uokik.gov.pl. Warszawa.
 • Wierzbowski M., 2011, Opinia prawna dotycząca obowiązku podpisywania przez uczelnie wyższe umów ze studentami. Dostęp listopad 2015. www.krasp.org.pl/pliki/e302ed3d-0c383e7ea40d0e17cde9ca86.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8035b7-ef1a-4df3-9dbf-a2038582f805
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.