PL EN


2017 | 11 | 325-336
Article title

Status prawny mniejszości narodowych w Polsce. Jego geneza i ewolucja w świetle rozwiązań prawnych

Content
Title variants
EN
The legal status of national minorities in Poland. Genesis and evolution of its in the light of legal solutions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Human migration is an inherent part of their existence. Reasons for necessity of moving are very different. The factors determining to leaving of hitherto seats and the search for new ones are, first of all, the securing of oneself and the closest security and the improvement of living conditions. Properly defining the status of migrants in the new community was of paramount importance in shaping the proper relationship between the two groups, mainly to avoid the hardships that could hinder coexistence. The article presents the development of legal norms shaping the legal status of national minorities in Poland. It concentrates on solutions created after the systemic changes made after 1989. Indicates the extent to which the Polish legislation has taken into account the norms of european law. It also draws attention to security risks when these issues are disregarded by the public authority.
Keywords
Year
Issue
11
Pages
325-336
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Krasnowolski A., Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, Warszawa 2011.
 • Paszkiewicz H., Początki Rusi, Kraków 1996.
 • Borzymińska Z., Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa 1995.
 • Bałaban M., Kiedy i skąd przybyli Żydzi do Polski, Warszawa 1931.
 • Stecka M., Żydzi w Polsce, Warszawa 1921.
 • Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.
 • Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859.
 • Adalberg S., Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1894.
 • Weinryb B. D., The Jews of Poland. A Social Economic History of the Jewish Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia 1972.
 • Volumina Legum, t. I, Petersburg 1859.
 • Czacki T., Rozprawa o Żydach i Karaitach, Lwów 1885.
 • Balzer O., Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519, Lwów 1910.
 • Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską sporządzony w Wersalu 28 VI 1919 r., Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 110, poz. 728.
 • Ustawa z dn. 17 III 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. R. P. z 1921 r., Nr 44, poz. 267.
 • Ustawa Konstytucyjna z dn. 23 IV 1935 r., Dz. U. R. P. z 1935, Nr 30, poz. 227.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dn. 22 VII 1952 r., t.j. Dz. U. z 1976, Nr 7, poz. 36.
 • Łodziński S., Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach 1989-1992, Raport Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1992.
 • O potrzebach mniejszości narodowych w Polsce – projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” opracowany przez Komisję ds. Mniejszości Narodowych, http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/docmetadata?id=8945&from=publication%20 (9 III 2015).
 • Bajda P., Łodziński S., Ochrona osób należących do mniejszości narodowych, Warszawa 1995.
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, I kadencja, Druk Nr 447.
 • Kallas M., Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3 (11).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych sporządzony w Nowym Jorku 16 XII 1966 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167.
 • Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000.
 • Konwencja Ramowa o ochronie praw mniejszości, sporządzona w Strasburgu dn. 1 II 1995 r, Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209.
 • Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dn. 5 XI 1992 r., Dz. U. z 2008 r., Nr 137, poz. 1121.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 • Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16 IX 1998 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kadencja, Druk Nr 616.
 • Ustawa z dn. 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. z 2015 r., poz. 573 z późn. zm.
 • Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009, s. 17-18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e81569e-ffa7-4594-91bd-8ea39c9f781e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.