PL EN


2017 | 4(227) | 95-118
Article title

Między deklaracjami równego traktowania a realiami wykluczenia. Polityka wobec niepełnosprawności jako przejaw dysfunkcji sfery publicznej

Content
Title variants
EN
Between the Declarations of Equal Treatment and the Realities of Exclusion: Disability Policy as a Manifestation of Dysfunction in the Public Sphere
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje znaczenie niepełnosprawności jako jednego z najważniejszych problemów społecznych nowoczesności dla działania sfery publicznej (w kontekście koncepcji Habermasa). Omówiona jest rola modeli niepełnosprawności dla kształtowania statusu tego zagadnienia w sferze publicznej oraz ich konsekwencje dla formułowania polityki publicznej. Na podstawie przeglądu rezultatów badań nad instytucjonalnymi mechanizmami wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce sformułowana zostaje teza o aksjologicznym pęknięciu ładu społecznego w kontekście niepełnosprawności. Dysfunkcje polityki publicznej wynikają z tego zjawiska i przynoszą poważne konsekwencje dla działania sfery publicznej, które pogłębiają takie zjawiska jak marginalizacja czy wykluczenie społeczne. Trwałe zniesienie pęknięcia aksjologicznego może być dokonane poprzez upodmiotowienie środowisk osób niepełnosprawnych.
EN
This article analyzes the significance of disability as one of the most important social problems of modernity for the public sphere (in the context of Habermas’s conceptualization). It discusses the role of models of disability in shaping the status of this issue in the public sphere and their consequences for the formulation of public policy. Based on a review of the results of research on institutional support mechanisms for people with disabilities in Poland, it formulates a thesis of the axiological fracture of social order in the context of disability. Public policy dysfunctions are a consequence of this phenomenon and have serious implications for the public sphere, which deepen phenomena such as marginalization and social exclusion. The permanent elimination of the axiological fracture can be accomplished through the empowerment of the people with disabilities.
Year
Issue
Pages
95-118
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul. Antoniego Gramatyka 8A, 30-001 Kraków, bgoncia@poczta.onet.pl
References
 • Barnes, Colin. 2010. A Brief History of Discrimination and Disabled People. W: L. J. Davis, The Disability Studies Reader. New York and London: Routledge, s. 20–32.
 • Bergel, Izabela. 2014. Disabled Passenges in Public Transport in Poland. Road and Railways. Konference s mezinárodní účastí „Přístupnost veřejné dopravy v zemích Visegradské čtyřky” Pardubice: Visegrad Fund. Dostęp w dn. 4 czerwca 2017 na stronie http://www.visegrad-handicap.euweb.cz/cz/konferen.htm.
 • Buczak-Stec, Elżbieta, Elżbieta Mąka i Rafał Halik. 2012. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Wydatki na ochronę zdrowia oraz infrastruktura systemu ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 • CBOS. 2007. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań. BS/169/2007. Warszawa: CBOS; dostęp na stronie internetowej: www.cbos.org w dn. 14 listopada 2016.
 • Gąciarz, Barbara i Ewa Giermanowska (red.). 2009. Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gąciarz, Barbara. 2014. W kierunku nowego modelu polityki społecznej. W: B. Gąciarz i S. Rudnicki (red.). Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 377–392.
 • Gąciarz, Barbara i Seweryn Rudnicki (red.). 2014. Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • Gerber, David A. 2000. Introduction: Finding Disabled Veterans in History. W: D.A. Gerber (red.). Disabled Veterans in History. Ann Arbor: The University of Michigan Press, s. 1–54.
 • Giermanowska, Ewa (red.). 2007. Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Giermanowska, Ewa. 2014a. Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. Oczekiwania pracodawców. W: E. Giermanowska. Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 61–95.
 • Giermanowska, Ewa. 2014b. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na polskim i europejskim rynku pracy. W: E. Giermanowska. Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 15–40.
 • Giermanowska, Ewa. 2014c. Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki i uwa-runkowania zmian. W: B. Gąciarz i S. Rudnicki (red.). Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 157–186.
 • Giermanowska, Ewa i Mariola Racław. 2014. Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych. „Studia Socjologiczne” 2: 107–128.
 • Gooding, Caroline i Anna Lawson. 2005. Disability Rights in Europe. Theory and Practice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
 • Grammenos, Stefanos. 2011. IDEE. Indicators of Disability Equality in Europe. ANED 2011 Task 4. Leeds: University of Leeds; dostęp w dn. 4 czerwca 2017 na http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1570&context=gladnetcollect.
 • Habermas, Jürgen. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz. Warszawa: WN PWN.
 • Holmqvist, Mikael. 2009. The Disabling State of an Active Society. Farnham Surrey (UK), Burlington VT (USA): Ashgate Publishing Company.
 • Lejzerowicz, Magdalena. 2016. Osoba z niepełnosprawnością w systemie edukacji: edukacja do (nie)pełnosprawności? W: B. Gąciarz, S. Rudnicki i D. Żuchowska-Skiba (red.). Polscy niepełnosprawni: pomiędzy deklaracjami a realiami. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 3–27
 • Marciszewska, Elżbieta i Jana Pieriegud. 2009. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector – Quality of services in the carriage of disabled persons in the Polish air transport nad the European and world standards. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • NIK. 2008. Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych. Dostęp w dn. 4 czerwca 2017 na https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3638.html.
 • Oliver, Michael i Colin Barnes. 2012. The New Politics of Disablement. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Ostrowska, Antonina. 2015. Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rozmus, Paweł. 2012. Odmienność odbita na ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję. Palimpset. Czasopismo socjologiczne. nr 2, marzec 2014, dostęp w dn. 4 czerwca 2017 na http://www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl/tl_files/palimpsest/2012-04-23/Rozmus%20Palimpsest%20nr%202.pdf.
 • SISKOM. 2013. Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych. Raport SISKOM. Warszawa: Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji.
 • Stacy, Clifford. 2012. Making Disability Public in Deliberative Democracy. „Contemporary Political Theory”, vol.11/2, s. 211–228, Opublikowano 26 lipca 2011 na www.palgrave-journals.com/cptpublished.
 • UPIAS. 1976. Fundamental Principles of Disability. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e815e23-5418-4da1-ad8a-f8b8ec15a3c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.