PL EN


2012 | 3 | 1 | 199-205
Article title

Problem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich

Content
Title variants
EN
The problem of municipal waste management in rural areas
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie niekontrolowanego powstawania wielkiej masy odpadów komunalnych w środowisku wiejskim. Opisano strukturę wiejskich odpadów bytowo-gospodarczych, w których przewaŜają odpady nieorganiczne (metale, szkło, ceramika, guma). Wskazano zagroŜenia, jakie stwarzają nielegalne wysypiska odpadów powstających w wyniku działalności bytowej ludności wiejskiej.
EN
The article presents the problem of uncontrolled creation of the great mass of municipal waste in rural areas. The structure of rural economic waste existentially with predominantly inorganic wastes (metals, glass, ceramics, rubber) was described. Pointed out the risk posed by illegal dumping of waste resulting from activities of living conditions of rural population.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
199-205
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
  • Biedrawa A. (2011), Model zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenach przyrodniczo cennych. Rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska, Kraków.
  • Bogutyn W. (2001), Nowe regulacje prawne ministra gospodarki dotyczące odpadów, Szkoła Gospodarki Odpadami, Rytro.
  • Fiut A. (2000), Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci w gminie Łabowa, Szkoła Gospodarki Odpadami.
  • Liro A. (2001), Program rolno-środowiskowy – instrument realizacji planów obszarów chronionych [w:] Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, RCDRiOW, Przysiek.
  • Pawul M., Sobczyk W. (2011), Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównowaŜonego rozwoju, „Problems of sustainable development”, vol. 6, no 1.
  • Sobczyk W. (2004), Typical program for rural society ecological education, „Agroekołogia”, nr 2, Kijów.
  • Собчик В., Нагорнюк О. (2010), Агросфера та її роль у забрудненні навколишнього середовища, Наукові доповіді НУБіП України 10–1(17); http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Nd/1/10nomarp.pdf – К.: НУБіП – http://nd.nauu.edu.ua
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8415ec-5ee9-45ee-aeba-a1ab36ab897c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.