PL EN


Journal
2012 | 3(119) | 31-45
Article title

Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Title variants
EN
An example should be just an example. Which tasks really check skills?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowa podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) na poziomie gimnazjum zawiera sprecyzowane dla każdego przedmiotu treści nauczania oraz nadrzędne w stosunku do nich cele kształcenia, czyli ogólne umiejętności, które powinien nabyć absolwent gimnazjum. Zadaniem systemu egzaminacyjnego jest zatem sprawdzanie nie tylko przyswojenia konkretnego materiału, ale również opanowania bardziej uniwersalnych umiejętności. Autorzy artykułu postulują stosowanie pytań testowych, które sprawdzają ujęte w podstawie programowej umiejętności, wykorzystując przykłady nieznane uczniom. W ten sposób możliwe jest rozróżnienie pomiędzy sytuacją, kiedy uczeń zna przykład (pamięta fakty), a taką, gdy zna zasadę (opanował umiejętność i umie posługiwać się nią w różnych sytuacjach). Analiza kilku przykładowych zadań tego typu oraz wyników uzyskanych przez rozwiązujących je uczniów skłania ponadto autorów do postawienia tezy, że osadzenie zadania w nietypowym kontekście nie powoduje istotnego wzrostu jego trudności.
EN
The new core curriculum for natural sciences (biology, chemistry, physics and geography) at lower secondary school level details each topic and the teaching goals involved, defining the generic skills that a lower secondary school graduate should possess. The aim of the lower secondary school leaving examination is, therefore, not only to assess memorisation of specific material but also mastery of more universal skills. The authors of the article advocate the use of test questions that check the skills included in the core curriculum and employ unfamiliar examples. In this way, it should be possible to distinguish between cases in which the student knows the example (remembers the facts), and the one in which they know the principle (have mastered the skill and know how to apply it in different situations). In addition, an analysis of example tasks of this type and the results obtained by students solving them, invites the thesis that embedding a task in an unusual context does not lead to significant increase in its difficulty.
Journal
Year
Issue
Pages
31-45
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Biggs, J. B. (bdw.). SOLO taxonomy [Schemat]. Pobrano z: http://www.johnbiggs.com.au/solo_taxonomy.html
 • Biggs, J. B. i Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning – the SOLO Taxonomy. New York: Academic Press.
 • Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. i Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. Handbook I: Cognitive Domain. Nowy Jork, Longmans.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna (2006). Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Pobrano z: http://www.cke.edu.pl/images/stories/000011_gim_pr/mas_gimn.pdf
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna (2010a). Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pobrano z: http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Gimnazjum/gm_1_102.pdf
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna (2010b). Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w 2010 roku. Pobrano z: http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Gimnazjum/spr_gimn_2010.pdf
 • Gallagher, C., Hipkins R. i Zohar, A. (2012). Positioning thinking within national curriculum and assessment systems: Perspectives from Israel, New Zealand and Northern Ireland. Thinking Skills and Creativity, 7/2012, s.134–143.
 • Instytut Badań Edukacyjnych (2012a). Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów. Przedmioty przyrodnicze. Pobrano z: http://eduentuzjasci.pl/images/stories/badania/diagnizakg/dkg_przyroda.pdf
 • Instytut Badań Edukacyjnych (2012b). Laboratorium Myślenia – raport z pierwszego cyklu badań [niepublikowany maszynopis]. Warszawa: Autor.
 • Kearns, P. (2001) Generic skills for the new economy. Leabrook, Australia, Australian National Training Authority.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (2009). Podstawa programowa z komentarzami (t. 5: Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum). Warszawa: Autor.
 • OECD (2005). The definition and selection of key competencies. Executive summary. Pobrano z: www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
 • Ostrowska, B. i Spalik, K. (red.). (2010). Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN. Pobrano z: http://eduentuzjasci.pl/pliki/umiejetnosci.pdf
 • Teaching and Educational Development Institute. (2006). Biggs’ structure of the observed learning outcome (SOLO) taxonomy. Pobrano z: http://creative.canberra.edu.au/groupwork/documents/Biggs_Solo.pdf
 • Toch, T. (2006). Margins of Error: The Education Testing Industry in the No Child Left Behind Era. Waszyngton, Education Sector. Pobrano z: http://www.educationsector.org/publications/margins-error-testing-industry-no-child-left-behind-era
 • Wspólnoty Europejskie (2007). Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia. Luksemburg, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Pobrano z: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_pl.pdf
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/3-2-grajkowski-ostrowska-przykad-powinien-byc-przykladem.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e862e48-79dd-4f86-9a70-4d03fbe9cc70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.