PL EN


2017 | 1(43) | 132-145
Article title

Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in the European Union

Authors
Title variants
PL
Deliberacja jako narzędzie poszukiwania rozwiązań przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A deliberative debate is a process of communication focused on finding good arguments for specific evaluations and solutions to the issues discussed, and addressing important stakeholder issues. The aim of the article is to present the course and results of observations made with regards to the theoretical and scientific discourse of deliberation that took place in September 2016. Participants were academic experts, thinkers and representatives of civil society organisations working in European affairs, as well as doctoral students and other activists. The questions concerned the way to understand the guiding motto of the meeting: More Europe and the way to define and to perceive the crisis in the process of European integration. Deliberation concerned the assessment of the model of European integration and the question whether the current formula is endorsed or contested. In addition, arguments on the best and worst effects of the integration process should be identified, who can challenge the integration process and for what reasons. The purpose of the deliberation was to assess the process of European integration, identify the ground for the criticism thereof, diagnose crisis situations and indicate the desired target model.
PL
Debata o charakterze deliberacji to proces komunikacji zorientowany na poszukiwanie wystarczająco dobrych argumentów przemawiających za określonymi ocenami oraz rozwiązaniami dyskutowanych kwestii i odnoszących się do istotnych problemów interesariuszy. Przedmiotem artykułu jest prezentacja przebiegu i wyników obserwacji poczynionych wobec dyskursu teoretycznego i naukowego o charakterze deliberacji, które miało miejsce we wrześniu 2016 r. Uczestnikami byli eksperci akademiccy, przedstawiciele think-thanków oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działający w obszarze spraw europejskich, a także doktoranci i inni aktywiści. Pytania dotyczyły kwestii jak należy rozumieć hasło przewodnie spotkania: więcej Europy („More Europe”) oraz jak definiować i gdzie postrzega się kryzys w procesie integracji europejskiej. Deliberacja dotyczyła oceny modelu integracji europejskiej, czy obecna formuła jest aprobowana czy też kontestowana. Ponadto należało wskazać argumenty dotyczące najlepszych i najgorszych efektów procesu integracji, kto może kontestować proces integracji i z jakich przyczyn. Celem deliberacji było wypracowanie oceny procesu integracji europejskiej, określenie podłoża jego krytyki, zdiagnozowanie sytuacji kryzysowych oraz wskazanie pożądanego modelu docelowego.
Year
Issue
Pages
132-145
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Institute of European Studies, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
References
 • BÄCHTIGER André, STEENBERGEN Marco R., SPÖRNDLI Markus, STEINER Jürg (2005), The deliberative dimensions of legislatures, „Acta Politica”, no. 40.
 • COHEN Joshua (1997), Deliberation and Democratic Legitimacy, w: A. Hamlin, B. Pettit (eds), The Good Polity, Oxford.
 • HABERMAS Jürgen (1999), Teoria działania komunikacyjnego: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, trans. Andrzej Maciej Kaniowski, volume 1, Warszawa.
 • HABERMAS Jürgen (2005), Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, trans. A. Romaniuk, Warszawa.
 • HARDY Bruce W., SCHEUFELE Dietram A. (2005), Defining deliberation: Key determinants and distinct dimensions, Paper presented at annual meeting of the International Communication Association, New York.
 • JOHNSON Thomas J., BICHARD Shannon L., ZHANG Weiwu (2009), Communication Communities or “CyberGhettos?”: A Path Analysis Model Examining Factors that Explain Selective Exposure to Blogs, „Journal of Computer-Mediated Communication” volume 15, issue 1.
 • JUNCKER Jean-Claude (2016), State of the Union 2016. Towards a better Europe – a Europe that protects, empowers and defends, http://bookshop.europa.eu/en/state-of-the-union-2016-pbNA0216997/ (21.11.2016).
 • LANDWEHR Claudia, HOLZINGER Katharina (2010), Institutional determinants of deliberative interaction, “European Political Science Review”, volume 2, issue 3.
 • PARLEMETER (2016), DG COM, Public Opinion Monitoring Unit, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/parlemetre/2016_parlemeter_general_ppt.pdf (21.11.2016).
 • ROSENBERG Shawn W. (2007), Ways of talking, types of democratic deliberation and the limits of citizen participation, in: Joint Sessions and Workshops of the European Consortium for Political Research, Helsinki.
 • RYFE David M. (2006), Narrative and Deliberation in Small Group Forums, “Journal of Applied Communication Research”, vol. 34, no. 1.
 • SROKA Jacek (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe: teoria i praktyka, Wrocław.
 • WESOŁOWSKA Elżbieta (2010), Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Olsztyn.
 • WITKOWSKA Marta, The state of democracy in the European Union in scenarios: federation, empire and Europe à la carte, „Przegląd Europejski” 2015, no. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e8f1685-17fa-4e55-8427-b5e02531091d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.