Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 5-20

Article title

Zaproszeni do królestwa. Ubodzy w Ewangelii św. Łukasza i podejmowane przez nich wybory

Authors

Content

Title variants

EN
The invited to the Kingdom. The poor in the Gospel of Luke and their choices

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ubodzyj – w Ewangelii św. Łukasza to adresaci nauczania Jezusa i uczestnicy królestwa Boga. Od początku działalności publicznej Nauczyciel z Nazaretu przedstawia siebie jako tego, który przyszedł, aby ubogim głosić Dobrą Nowinę (Łk 4, 18). Bycie ubogim to postawa, do jakiej należy dążyć, kwalifikuje ona człowieka do udziału w królestwie Boga (Łk 14, 21). Największą trudnością na drodze do ubóstwa jest bogactwo materialne (Łk 18, 23), które powinno służyć dobru człowieka, być środkiem, a nie stawać się celem. Przeszkodą w osiągnięciu ubóstwa są również wszelakie nadmierne przywiązania. Łukasz prezentuje dwa wzorce ubóstwa: Łazarza (Łk 16, 20–21) i wdowę (Łk 21, 1–4). Na podstawie ich cech można wyprowadzić obraz ubogiego w Ewangelii Łukasza – jest to człowiek całkowicie zależny od Boga, który ma świadomość, że sam z siebie nie ma żadnej mocy, dlatego siebie i swoje życie składa w ręce Najwyższego.
EN
the Kingdom of God. From the beginning of his public activities, Teacher of Nazareth presents Himself as the one who came to preach the Good News to the poor Luke 4, 18. Being poor is an attitude, which should be pursued to, as it qualifies a person to participate in the Kingdom of God (Luke 14, 21). The greatest difficulty in the way of poverty is a wealth of material, which should serve humanity, be a means, and not a target (Luke 18, 23). All kind of excessive attachment is also an obstacle to the achievement of poverty. Luke presents two patterns of poverty: one is Lazarus (Luke 16, 20–10) and the other the widow (Luke 21, 1–4). The image of the poor in the Gospel of Luke can be described on the basis of their characteristic: the poor is totally dependent on God, is aware that he has no own power, so he gives himself and his life into the hands of the Almighty.

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

5-20

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958.
 • Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 2008.
 • Fausti S., Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, przekł. K. Kozak, Częstochowa 2006.
 • Hergesel T., Michalczak A., Bogactwo i nędza – Łk 16, 19–31, „Studia Pelplińskie” (2008) 39, s. 143–151.
 • Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 2008.
 • Karris R. J., Ewangelia według Świętego Łukasza, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, przekł. K. Bardski i in., s.1034–1107.
 • Langkammer H., Mały słownik biblijny, Wrocław 1993.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, przekł. K. Romaniuk, Poznań 1989.
 • Łabuda P., Czas realizacji i znaczenie błogosławieństw wspólnych w tradycji podwójnej (Mt 5, 3–16; Łk 6, 20), [w:] Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118, 14), red. S. Hałas, P. Włodyga, Kraków 2006, s. 101–121.
 • Łabuda P., Śmierć i życie po śmierci wg Ewangelii św. Łukasza, Tarnów 2007.
 • Mickiewicz F., Ewangelia według Świętego Łukasza, t. 1, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny).
 • Mickiewicz F., Ewangelia według Świętego Łukasza, t. 2, Częstochowa 2012 (Nowy Komentarz Biblijny).
 • Nolland J., Luke, Dallas 1989–1993, vol. 35 a, b, c (Word Biblical Commentary).
 • Novum Testamentum Graece, ed. B. Aland i in., t. 2, Stuttgart 2012.
 • Paciorek A., Przypowieści Jezusa, Częstochowa 2013.
 • Paciorek A., Q Ewangelia galilejska, Lublin 2001.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Św. Pawła, Częstochowa 2011.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006.
 • Rosik M., Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka, Warszawa 2004.
 • Theological dictionary of the New Testament, vol. 6, ed. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1968, reprinted 1995.
 • Vinson R. B., Luke, Macon Georgia 2008 (Smyth & Helwys Bible Commentary).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e9b6930-23dd-4127-883c-bc701c4ebff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.