PL EN


2016 | 1(346) | 144-154
Article title

Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Goods provision through agriculture in the new financial framework of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to explain funding European public goods from the EU budget. The Author characterises categories of goods and refers to the EU current financial perspective. Common Agricultural Policy (CAP), offers a range of measures to support the types of farming systems, management practices needed for the provision of public goods, both environmental and social. In addition to biodiversity and landscape, agriculture can also help to provide other environmental public goods, such as high quality air, soil and water and a stable climate as well as improving the resilience of the land to natural disasters. Agriculture also plays an essential role in delivering other public goods, including food security and rural vitality.
PL
Celem artykułu było przedstawienie uzasadnienia finansowania europejskich dóbr publicznych z budżetu UE. Autorka scharakteryzowała rodzaje dóbr i odniosła się do aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, podając przykłady dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Wspólna polityka rolna oferuje wiele środków wsparcia określonych rodzajów gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, które przyczyniają się do generowania dóbr publicznych, zarówno o charakterze środowiskowym jak i społecznym. Oprócz różnorodności biologicznej i krajobrazu rolnictwo może pomagać w generowaniu takich dóbr publicznych, jak: wysoka jakość powietrza, gleby i wody, ochrona klimatu czy poprawa odporności gruntów na klęski żywiołowe. Rolnictwo odgrywa także dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i żywotności obszarów wiejskich.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, agnieszka_biernat_jarka@sggw.pl
References
 • Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: PWN.
 • Altvater, E. Public goods for human security, http://revistas.ucm.es/index.php/PAPE/article/ viewFile/PAPE0707220001A/25673, Papeles del Ester, 14 (2007); (10.04.2015).
 • Begg, I. (2006). Finansowanie Unii Europejskiej, Nowa Europa 1(3).
 • Belg, I., Sapir, A., Eriksson, J., The Purse of the European Union, SIEPS, 2008 Setting Priorities for the Future Contributions by Iain Begg, André Sapir and Jonas Eriksson Pobrane z: http://www.sieps.se/sites/default/files/83-20081op.pdf (15.05.2015);
 • Bryła, J. (2013). Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii dóbr publicznych. Przegląd Strategiczny, nr 1.
 • Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: PWN.
 • Collignon, S. (2008). The Governance of European Public Goods. Pobrane z: http://www.stefan-collignon.de/PDF/European%20Public%20Goods,%20finalCollignon.pdf (10.04.2015).
 • Czyżewski, A. (2015). Teriopoznawcze przesłanki rozwoju rolnictwa rodzinnego. W: Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: MRiRW, FAPA.
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, Bruksela 3.03.2010.
 • Główczyk, J., (2000).Uniwersalny Słownik Ekonomiczny. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Jakubowski, M. (2005). Dobra publiczne i dobra wspólne. W: J. Wilkin (red.), Teoria wy¬boru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kaul, I. (2001). Global Public Goods: What Role for Civil Socjety? Nonprofit and Volunatery sector Quarterly, vol. 30, no. 3.
 • Kemerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1993). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ.
 • Kleer, J. (2005). Globalne dobra publiczne a państwo narodowe. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej.
 • Kleer, J. (2008). Sektor publiczny w warunkach współczesnych. Optimum Studia Ekono-miczne, nr 4.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy finansowe na lata 2007-2013. Bruksela, 14.07.2004, KOM(2004) 487 wersja ostateczna, 2004.
 • Lamassoure, A. (6 maja 2010). W sprawie finansowania agendy 2020 pomimo kryzysu bu¬dżetowego, DT/815212, Parlament Europejski.
 • Musgrave, R.A. (2005). Natura państwa fiskalnego – korzenie mojego myślenia. W: J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny, Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Oaetes, W.E. (1999). An Essay on Fiscal Federalizm, Journal of Economic Literature, nr 37.
 • Olson, M. (2012). Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar Spółka z o.o.
 • Owsiak, S. (2002). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Warszawa, 12 grudnia 2014.
 • Samuelson, P.S., Nordhaus, W.D. (1996). Ekonomia, t. 2, Warszawa: PWN.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. t. II, Warszawa: PWN.
 • Solarz, J.K. (2005). Dobra publiczne w usługach finansowych, Ekonomista, nr 13, Wyd. UW, Warszawa.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 • System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020. MRiRW, Warszawa maj 2015.
 • Wilkin, J. (red.). (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funk¬cjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wilkin, J. (red.). (2010 ). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodolo¬giczne i implikacje praktyczne. Warszawa: IRWiR.
 • Wojtyna, A. (1990). Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ea534e3-4809-4444-ac83-bb7194e3aec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.