PL EN


2013 | 98 | 33-49
Article title

Rola menedżera w kształtowaniu etycznych zachowań pracowników w organizacji

Authors
Title variants
EN
The Manager's Role in Shaping the Ethical Conduct of Workers in the Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zaprezentowania roli menedżera w tworzeniu etycznego zespołu pracowników. W pracy menedżera z ludźmi ważnym aspektem jest postrzeganie pracowników jako podmiotu organizacji. Okazywanie im życzliwości i szacunku wpływa na budowanie zespołu postępującego zgodnie z normami prawnymi i etyką biznesu. Menedżer rozwiązuje w organizacji wszelkie problemy, dlatego też powinien być profesjonalistą w zawodzie oraz wzorem kultury osobistej i zachowań pozbawionych nepotyzmu. Przestrzeganie norm i zachowań etycznych powinno emanować od kierownictwa organizacji, a przede wszystkim od jej menedżera. Pracownik powinien mieć możliwość "rozwinięcia skrzydeł", a zatem powinien być zmotywowany i zdeterminowany do twórczego działania i współodpowiedzialności za firmę oraz jej dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku.
EN
This article attempts to present the role of the manager in creating ethical teams of employees. The manager's work with people is an important aspect of the perception of employees as an entity of the organization. Demonstrating kindness and respect influences the team building in accordance with the legal standards and business ethics. The manager solves all the problems in the organization and should therefore be a professional in the profession and a model of good ethics and behaviour without favoritism. Compliance with standards and ethical behaviour should emanate from the leadership of the organization and, above all, from the manager. The employee should be able to "develop wings", and therefore should be selfmotivated and determined to creative action and responsibility for the company and its good position in the competitive market.
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomż
References
  • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  • Kubik K., Kultura menedżerska, WWSE, Warszawa 2008.
  • Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2005.
  • Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, PWN, Warszawa 1989.
  • Rybak H., Etyka menedżera, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  • Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
  • Zbiegień-Maciąg I., Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa 1996.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eaac1f9-bbdb-4b92-9eb6-862a35b35fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.