PL EN


2015 | 3 (356) | 196-204
Article title

Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit

Authors
Content
Title variants
EN
Young Consumers’ Attitudes towards Volunteering and Non-Profit Organisations Supporting
RU
Young Consumers’ Attitudes towards Volunteering and Non-Profit Organisations Supporting
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest prezentacja postaw młodych konsumentów wobec działalności wolontariatu i organizacji non-profit, na tle danych dotyczących innych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienie to zilustrowane zostało wynikami własnych badań sondażowych, dotyczących zaangażowania młodych ludzi w działalność wolontariatu i organizacji non-profit oraz wcześniejszych badań postaw dorosłych Polaków wobec wolontariatu. Stwierdzono, że młodzi konsumenci są bardzo zaangażowani w działalność organizacji non-profit, a także innych form wspierania osób potrzebujących pomocy. Pragnienie nabycia nowych doświadczeń, poznania nowych osób i pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego to główne motywatory zaangażowania młodych wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonym badaniom można dokonać oceny zachowań i motywacji młodych konsumentów, którzy podejmują działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Artykuł może też stanowić punkt wyjścia do dyskusji, na ile kampanie społeczne promujące organizacje non-profit i wolontariat oraz akceptacja społeczna zjawiska przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tego rodzaju działalnością. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the young consumers’ attitudes towards activities carried out by volunteering and non-profit organisations against the background of the data related to other countries of the European Union. This issue was illustrated with findings of own surveys concerning young people’s involvement in activities of volunteering and non-profit organisations as well as of earlier surveys of adult Poles’ attitudes towards volunteering. The authors stated that young consumers were highly involved in activities carried out by non-profit organisations as well as in other forms of supporting people who need assistance. The desire to gain new experience, to get acquainted with new people and to usefully exploit leisure is the main motivators of young volunteers’ involvement. Owing to the carried out surveys one may assess the behaviours and motivations of young consumers who undertake activities for NGOs. The article can also be a starting point to discussion how much the social campaigns promoting non-profit organisations and volunteering as well as the social acceptance of the phenomenon are conducive to the growth of interest in such activities. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить отношение молодых потребителей к деятельности волонтариата и некоммерческих организаций на фоне данных, касающихся других стран Евросоюза. Этот вопрос проиллюстрировали результатами собственных зондажных обследований, касающихся вовлеченности молодых людей в деятельность волонтариата и некоммерческих организаций, а также более ранних обследований отношения взрослых поляков к волонтариату. Констатировали, что молодые потребители весьма вовлечены в деятельность некоммерческих организаций, а также других форм поддержки людей, нуждающихся в помощи. Желание получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми и полезно провести досуг – основные мотиваторы вовле- чения молодых волонтариев. Благодаря проведенным обследованиям можно дать оценку поведения и мотивировок молодых потребителей, которые берутся за деятельность в пользу неправительственных организаций. Статья может тоже представлять собой отправную точку для дискуссий, насколько общественные мероприятия, поощряющие некоммерческие организации и волонтариат, а также общественная поддержка явления способствуют росту интереса к такого вида деятельности. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
196-204
Physical description
Contributors
References
  • Angermann A., Sittermann B. (2011), Volunteering in the Member States of the European Union – Evaluation and Summary of Current Studies, “Working Paper”, No. 5, Observatory for Sociopolitical Developments in Europe, Frankfurt.
  • Limański A., Drabik I. (2007), Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa.
  • Mathou C. (Ed.) (2010), Volunteering In The European Union. Final Report submitted by GHK, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency and Directorate General Education and Culture, Brussels-London
  • Porcaro G. (Ed.) (2012), Volunteering Charter. European Charter On The Rights And Responsibilities Of Volunteers, European Youth Forum, Brussels.
  • Przewłocka J. (2011), Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
  • Teisseyre P. (2014), Jak rozumiemy wolontariat?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/961811.html [dostęp: 10.03.2014].
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
  • Volunteering in Europe (2013), European Youth Portal, http://europa.eu/youth/eu/article/volunteering-europe_en [dostęp: 15.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eb47c34-f21c-4f8a-8b58-decbf3a32b74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.