PL EN


2019 | 4(235) | 183-210
Article title

Życiowa zaradność czy nieporadność – świadczenie usług seksualnych z perspektywy kobiet pracujących w agencjach towarzyskich

Content
Title variants
EN
Resourcefulness or Helplessness – Provision of Sexual Services from the Perspective of Women Working in Escort Agencies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W literaturze przedmiotu kobiety świadczące usługi seksualne opisywane są przede wszystkim z dwóch perspektyw: jako bezwolne ofiary, które nie potrafią kierować swoim życiem lub zdecydowanie rzadziej, jako świadome podmioty, podejmujące decyzję o takim sposobie zarobkowania. W artykule te dwie perspektywy zostaną zestawione z doświadczeniami kobiet, które swoje zaangażowanie w usługi seksualne postrzegają w kategoriach zaradności. Zaprezentowane zostaną podtypy zaradności wyróżnione podczas analizy danych. Opisany zostanie także ambiwalentny charakter tak rozumianej zaradności, w której duma z faktu radzenia sobie w życiu splata się nierzadko z poczuciem wstydu i lęku, wynikających ze świadomości negatywnego odbioru społecznego. Bazę empiryczną artykułu stanowią 52 wywiady swobodne z kobietami świadczącymi usługi seksualne w agencjach towarzyskich, poddane analizie za pomocą procedur metodologii teorii ugruntowanej.
EN
Women providing sex services have been hitherto described in the research literature from the two main perspectives: as victims who are unable to manage their lives, or, much less frequently, as conscious beings who make decisions about this way of earning their living. These two perspectives are juxtaposed in the article with the experiences of women who interpret their involvement in sex services as resourcefulness. The empirical data have been collected by means of the unstructured interviews with 52 women providing sex services in escort agencies. Grounded theory procedures have been used to analyze the research material. The analysis allows to distinguish the subtypes of resourcefulness. The article discusses an ambivalent nature of resourcefulness understood in this way: the sense of being proud of their ability to cope well in life is intertwined with a sense of shame and anxiety that arise from the awareness of being perceived negatively by the society.
Year
Issue
Pages
183-210
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Brewis, Joanna i Stephen Linstead. 2002. ‘The worst thing is the screwing’ (1): consumption and the management of identity in sex work. „Gender, Work & Organization” 7 (2): 84–97. DOI: 10.1111/1468-0432.00096.
 • Cooley, Charles H. 1922. Human Nature and the Social Order. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Dec-Pietrowska, Joanna i Agnieszka Walendzik-Ostrowska. 2014. Kobieta „upadła” – o stereotypowym postrzeganiu kobiet świadczących usługi seksualne. Analiza forów internetowych. „Dyskursy Młodych Andragogów: 15: 295–309.
 • Deshotels Tina i Craig J. Forsyth. 2006. Strategic flirting and the emotional tab of exotic dancing. „Deviant Behavior” 27 (2): 223–241. DOI: 10.1080/01639620500468600.
 • Dziuban, Agata i Anna Ratecka. 2012. Od wiedzy instytucji do wiedzy terenu – w stronę demokratycznego wytwarzania wiedzy na temat kobiet świadczących usługi seksualne. „Studia Humanistyczne AGH” 11(4): 99–115. DOI: 10.7494/human.2012.11.4.99.
 • Dziuban, Agata i Anna Ratecka. 2017. Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym. „Lud” 101: 171–202. DOI: 10.12775/lud101.2017.05.
 • Giza-Poleszczuk, Anna, Mirosława Marody i Andrzej Rychard. 1999. Strategie Polaków wobec zmiany systemowej. W: J. Kurczewska (red.). Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Glaser, Barney G. i Anselm L. Strauss. 2006. Konteksty świadomości i interakcja społeczna. Tłum. A. Manterys. W: A. Jasińska-Kania i in. (red.). Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, t. 1, s. 285–292.
 • Glaser, Barney i Anselm L. Strauss. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Tłum. M. Gorzko. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 • Goffman, Erving. 2005. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Tłum. A. Dzierżyński, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: GWP.
 • Górniak, Katarzyna. 2016. Dwie twarze zardności – sytuacja ubóstwa a zaradność. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 133–146.
 • Hakim, Catherine. 2010. Erotic capital. „European Sociological Review” 26 (5): 499–518. DOI: 10.1093/esr/jcq014.
 • ICRSE. 2017. Solidarność. Sprawczość. Siła. Przewodnik po intersekcjonalnym aktywizmie na rzecz praw osób pracujących seksualnie. Tłum. Z. Jabłońska. www.sexworkeurope.org. Dostęp 17.05.2019.
 • Jasińska, Magdalena. 1967. Proces społecznego wykolejania młodocianych dziewcząt. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Konecki, Krzysztof T. 2007. Działanie przedsiębiorcze. Autopraca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego. W: J. Leoński, U. Kozłowska (red.). W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością. Szczecin: Economicus, s. 72–115.
 • Kotlarska-Michalska, Anna. 2016. Zaradność – wielość znaczeń i kontekstów społecznych. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 21–37.
 • Kotlarska-Michalska, Anna i Przemysław Nosal (red.). 2016. Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 1998. Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Kozek, Wiesława, Kubisa Julia i Maria Zieleńska. 2017. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lister, Ruth. 2007. Bieda. Przeł. A. Stanaszek. Warszawa: Sic!
 • Lister, Ruth. 1995. Women in Poverty. W: K. Funken, P. Cooper (eds.). Old and New Poverty. The Challenge for Reform. London: Rivers Oram Press.
 • McNay, Lois. 2003. Agency, Anticipation and Indeterminacy in Feminist Theory. „Feminist Theory” 4(2): 139–148.
 • Merton, Robert. 1982. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Tłum. E. T. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: PWN.
 • Nosal, Przemysław. 2016. Zaradność społeczna jako taktyka oporu. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 37–45.
 • Pheterson, Gail. 1993. The whore stigma: female dishonor and male unworthiness. „Social Text” 37: 39–64. DOI: 10.2307/466259.
 • Racław, Mariola i Dobroniega Trawkowska. 2016. W stronę zaradności? Strategie kształtowania zaradności beneficjentek systemu pomocy i integracji społecznej na przykładzie samotnych matek. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 147–165.
 • Schulze, Erika i in. 2014. Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality (2013/2103 [INI]), A7-0071/2014; Committee for Women’s Rights and Gender Equality.
 • Schütze, Fritz. 2012. Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. Tłum. M. Czyżewski. W: K. Kaźmierska (red.). Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 415–458.
 • Strauss, Anselm i Juliet Corbin. 1990. Basics of Qualitative Research. London: Sage.
 • Szczepański, Jan. 1970. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 • Sztobryn-Giercuszkiewicz, Joanna. 2004. Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódź: Dajas.
 • Ślęzak, Izabela. 2015. Zjawisko prostytucji w Polsce na tle europejskim jako obszar działań instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 28(1): 85–100.
 • Ślęzak, Izabela. 2016. Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Ślęzak, Izabela. 2017. Violence Towards Sex Workers. Analysis Based on Research into the Field of Indoor Sex Work in Poland. „Polish Sociological Review” 2(198): 237–254.
 • Ślęzak, Izabela. 2018. Modele prawnej regulacji prostytucji a społeczna marginalizacja osób świadczących usługi seksualne. „Polityka Społeczna” 1:1–7.
 • Śpila, Bożena. 2006. Aspekty zdrowotne i psychiczne prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich. W: M. Jędrzejko (red.). Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny. Pułtusk: Aspra, s. 73–98.
 • Tarkowska, Elżbieta. 2002. Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych. „Problemy Polityki Społecznej” 4: 119–132.
 • Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława i Jolanta Grotowska-Leder. 1996. Wielkomiejska bieda w okresie transformacji. Łódź: Instytut Socjologii.
 • Woźniak, Wojciech. 2010. Zwalczanie ubóstwa czy zwalczanie ubogich. O wizerunku biednego w polskim dyskursie publicznym. W: P. Żuk (red.). Podziały klasowe i nierówności społeczne – Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 197–212.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eb57b1d-403a-4b9d-a501-047a09dbe99f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.