PL EN


2017 | 14 | 89-98
Article title

Naturalizm metodologiczny, teizm metodologiczny i regularyzm

Authors
Content
Title variants
EN
Methodological Naturalism, Methodological Theism, and Regularism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Naukowcy zazwyczaj uzasadniają naturalizm metodologiczny na tej podstawie, że to, co nadnaturalne (lub pozanaturalne), nie jest testowalne, że wprowadzenie do nauki tego, co nadnaturalne (lub pozanaturalne), podważyłoby naukową metodologię i procesy rozumowania, oraz że naturalizm metodologiczny okazał się skuteczny. Te bezsprzeczne zalety naturalizmu metodologicznego są jednak silnie związane z nienaukowymi założeniami metafizycznymi, które zdominowały myślenie naukowe, mimo że nie wynikają one nieuchronnie z założeń naturalizmu metodologicznego. Z tego powodu potrzebna jest metafizycznie neutralna alternatywa — taka, która zachowuje zalety naturalizmu metodologicznego, odrzucając jednak stowarzyszone z nią nienaukowe założenia. Regularyzm, zdefiniowany jedynie (i celowo po prostu) jako „metodologiczne oczekiwanie niezawodnej regularności przyczyny i skutku w przyrodzie”, spełnia te kryteria i zalecany jest jako lepsza alternatywa dla naturalizmu metodologicznego.
EN
Scientists typically justify methodological naturalism on grounds that the supernatural (or extra-natural) is not testable, that admitting the supernatural (or extra-natural) into science would undermine scientific methodology and reasoning processes, and that methodological naturalism has been demonstrated to be effective. These admitted virtues of methodological naturalism are strongly associated, however, with unscientific metaphysical assumptions which tend to dominate scientific thinking even if they do not follow necessarily from methodological naturalism’s assumptions. For that reason a metaphysically neutral alternative is called for, one that retains methodological naturalism’s virtues while discarding its associated unscientific assumptions. Regularism, defined merely (and intentionally quite simply) as „the methodological expectation of reliable regularity of cause and effect in nature”, fits these criteria, and is recommended as a superior alternative to methodological naturalism.
Year
Volume
14
Pages
89-98
Physical description
Contributors
author
  • ThinkingChristian.net
References
  • HALDANE John B.S., Faith and Fact, The Thinker’s Library, vol. 44, Watts & Company, London 1934.
  • KRAUSS Lawrence, „God and Science Don’t Mix”, Wall Street Journal 2009, http://www.wsj.com/articles/SB124597314928257169 (26.11.2017).
  • PENNOCK Robert T., Tower of Babel: The Evidence Against the New Creationism, A Bradford Book, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ebebd1b-10db-4a67-b1f3-348edc85d560
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.