PL EN


2013 | 2(28) | 73-85
Article title

Zmiany w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020

Title variants
EN
Changes in the System of Conducting EU Cohesion Policy in the Financial Perspective of 2014–2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu są zmiany planowane w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020. Wybór zagadnień poddanych analizie został dokonany w oparciu o kryterium istotności oraz innowacyjności proponowanych rozwiązań. Podstawę rozważań stanowi propozycja pakietu legislacyjnego rozporządzeń dla polityki spójności, obejmujących również wspólne przepisy dla wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybackiej, które zostały przedstawione przez Komisję Europejską w październiku 2011 r., a następnie zmodyfikowany we wrześniu 2012 r. Celem publikacji jest przedstawienie najistotniejszych modyfikacji, które będą miały wpływ na proces programowania, a następnie wdrażania interwencji finansowanych w ramach funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) po 2014 r. Analizowane zmiany zostały w miarę możliwości wyznaczane przez syntetyczną formę opracowania, uzupełnione o krótki opis przyczyn wprowadzenia oraz próbę oceny w oparciu o kryterium zasadności i efektywności.
EN
The subject of this article is the planned changes in the system of conducting EU Cohesion Policy in the Financial Perspective of 2014–2020. The choice of analysed issues was made on the basis of criteria of significance and innovation of proposed solutions. The foreground of the reflections is the proposal of legislative regulations for cohesion policy, which also encloses general regulations for Common Agriculture Policy (CAP) and Common Fisheries Policy (CFP), was presented by the European Commission in October 2011 and modified in September 2012. The aim of this publication is to present the most significant modifications which will have the influence on the programming process, and in the consequence on implementation of financial interventions as a part of Cohesion Policy Fund (European Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund) after 2014. The analysed changes are complemented with short description of reasons for their implementation and the attempt of evaluation based on the criterion of relevance and effectiveness.
Year
Issue
Pages
73-85
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Barca F., An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Brussel 2010.
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 z 03.03.2010.
 • Kok W., Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Luxembourg 2004.
 • Komisja Europejska, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: inwestowanie w przyszłość Europy), za: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_ en.cfm
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz parlamentów narodowych – Przegląd budżetu UE, COM (2010) 700 z 19.10.2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Prezentacja: Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Projekt Założeń Umowy Partnerstwa (04.10.2012), za: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europe jskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/umowa_partnerstwa/strony/glowna.aspx
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Uwarunkowania strategiczne, Warszawa 2012.
 • Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich, I. Jędrzejczyk (red.), Warszawa 2008.
 • Stanowisko Rządu RP dot. wniosku Komisji ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 83/47 z 30.03.2010.
 • Wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM (2011) 615 (wersja ostateczna) z 06.10.2011.
 • Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2015, KOM (2012) 323 (wersja ostateczna) z 30.05.2012.
 • Zmieniony wniosek w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, KOM (2012) 496 (wersja ostateczna) z 11.09.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec19eeb-01a2-45bb-8b01-32e293a82d51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.