PL EN


2017 | 2(91) | 92-104
Article title

Nowelizacja przepisów o podatku VAT ograniczająca zakres zwolnienia z tego podatku – niektóre skutki dla podmiotów działających na rynku ubezpieczeń

Authors
Title variants
EN
Amendment to the VAT Legislation Limiting the Scope of Exemption from this Tax - Some Effects on the Insurance Market Operators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) ograniczającej zakres zwolnienia z tego podatku przewidzianego dla usług związanych z ubezpieczeniami. W wyniku tej nowelizacji, z dniem 1 lipca 2017 r. wykreślone zostanie zwolnienie, aktualnie dostępne w ramach polskiej ustawy o VAT, dla świadczenia usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi ubezpieczeniowej. W artykule omówiono pokrótce genezę i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji, przedstawione przez legislatora, który powołuje się na nieprawidłową implementację do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych, skutkującą nadmiernym rozszerzeniem zakresu zwolnienia. Jako zaś bezpośrednią przyczynę uchwalenia przedmiotowej nowelizacji wskazuje się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-40/15, w którym Trybunał zwrócił uwagę na brak analogii pomiędzy transakcjami ubezpieczeniowych i usługami finansowymi oraz niespójność polskich przepisów ustawy o VAT z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. W artykule wskazano na wybrane konsekwencje ekonomiczne i rynkowe opodatkowania części czynności ubezpieczeniowych oraz podkreślono konieczność ekonomicznego uzasadnienia ewentualnych modyfikacji schematów współpracy na rynku ubezpieczeniowym.
EN
The major objective of this article is to discuss the amendment to the provisions on value added tax (VAT) to limit the scope of VAT exemption for insurance-related services. As a result of this amendment, effective from 1 July 2017 the exemption currently available under the Polish VAT Act for the provision of the service which is an element of insurance service, and at the same time is a separate activity itself, appropriate and necessary for insurance service provision, will be deleted. The article briefly discusses the origin and explanation of the adopted amendment, presented by the legislator, who relies on the inappropriate implementation of the EU regulations into the national legal regime, resulting in excessive extension of the scope of the exemption. The judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in case C-40/15 is indicated as the direct cause of the adopted amendment. In this decision the Court drew attention to the lack of analogy between insurance transactions and financial services as well as the inconsistency between the Polish VAT Act and the provisions of Directive 2006/112/EC. Finally, selected economic and market consequences of the taxation of certain insurance activities have been mentioned and the need for economic justification of any modifications to the patterns of cooperation in the insurance market has been stressed in the article.
Year
Volume
Pages
92-104
Physical description
Contributors
  • Doradca podatkowy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec3dabe-663b-431c-8453-ce2db015903f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.