PL EN


2014 | 2 | 35-41
Article title

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW WYNIKIEM PRZEMIAN GLOBALIZACYJNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
ECONOMIC MIGRATION OF POLES AS A RESULT OF GLOBALIZATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wzmagające się procesy globalizacyjne oraz towarzyszące im zjawiska, związane zwłaszcza z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i wielokulturowego, zwiększone możliwości przemieszczania się ludzi na duże odległości oraz przemiany w zakresie form i treści pracy stwarzają duże możliwości realizacji kariery zawodowej w wymiarze międzynarodowym. Zwłaszcza na europejskim rynku pracy roboczej stworzone zostały duże możliwości pracy dla Polaków po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Zniesienia uległy bariery w zakresie przepływu kapitału, usług jak i siły roboczej. Funkcjonowanie osób migrujących zarobkowo stanowi przedmiot analiz w prezentowanym opracowaniu. Oparto się na dotychczasowych badaniach empirycznych.
EN
The growing globalization processes and the accompanying phenomena, especially in connection with the development of the multicultural information society, increased mobility over long distances and transformations in terms of form and content of the work create great opportunities to pursue career goals internationally. Especially in the European labor market, large job opportunities were created for Poles after the accession of Poland to the European Union. Barriers to movement of capital, services and labor were abolished. The functioning of economic migrants is the subject of analysis in the presented study. It was based on existing empirical research.
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bańka A., Psychologia jakości życia, Poznań 2000.
 • Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2007.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Warszawa 2000,
 • Bera R., Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin 2008.
 • Bera R., Emigracja zarobkowa wykształconej młodzieży –„drenaż” czy „cyrkulacja mózgów”, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, Kraków 2010.
 • Bera R., Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin 2011.
 • Bera R., Korczyński M., Dystans społeczny emigrantów polskich wobec Obcych i Innych, Lublin 2012.
 • Bera R., Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin 2012.
 • Bera R., Znaczenie rozwoju zawodowego w życiu młodych emigrantów, [w:] Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, red. R. Bera, Lublin 2010.
 • Brzozowski J., Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia, [w:] Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Warszawa 2012.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej, Raporty z badań, nr 1/09, Warszawa 2009.
 • Roguska B., Praca Polaków za granicą – doświadczenia i plany. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008.
 • Sakson B., Źródła pionierskiego łańcucha migracyjnego, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski, red. E. Jadźwińska, M. Okólski, Warszawa 2001.
 • Solga B., Badania migracji zagranicznych w układzie regionalnym (Analiza na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Warszawa 2012.
 • Strykowska M., Globalizacja a kariery zawodowe, [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, Poznań 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec65b55-f606-4272-9e88-1bad5669ca21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.