Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 8(557) | 28-36

Article title

MAŁŻEŃSTWA POLSKO-UKRAIŃSKIE ZAWIERANE W POLSCE. PRZYCZYNEK DO BADANIA INTEGRACJI IMIGRANTÓW UKRAIŃSKICH Z OSTATNICH LAT

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
POLISH-UKRAINIAN MARRIAGES CONTRACTED IN POLAND. A CONTRIBUTION TO UNDERSTAND AN INTEGRATION OF THE RECENT UKRAINIAN MIGRANTS TO POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach wzrastała liczba obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Nieznana jest skala zamierzeń odnośnie do trwałego osiedlenia się w Polsce. Celem artykułu jest spojrzenie na ten problem z perspektywy rejestrowanych w naszym kraju małżeństw polsko-ukraińskich oraz liczby dzieci rodzących się w Polsce, wydawanych na świat przez matki będące obywatelkami Ukrainy. Analizowane dane wskazują na szybki wzrost liczby zdarzeń demograficznych świadczących o wiązaniu się przez imigrantów z Polską na stałe.
EN
A sharp increase in number of Ukrainian immigrants is observed recently in Poland. Data on durability of the migration are lacking. An aim of the article is to describe the durability due to indirect observation of registered Polish-Ukrainian marriages, which are contracted in Poland and number of children born in Poland by mothers with Ukrainian citizenship. Analyzed data indicate sharp increase in number of demographic events confirming willingness of Ukrainian immigrants to settle in Poland.

Year

Volume

47

Issue

Pages

28-36

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Bieniecki M., Pawlak M., 2010. Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Brzozowska A., 2015. Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Державнa Службa Статистики України [Państwowa Służba Statystyki Ukrainy] 2018. Населення України за 2017 рік. [Ludność Ukrainy w 2017 r.], Демографічний щорічник [Rocznik Demograficzny]. Kiev [Kijów]. Dostępny w: http://database.ukr.census.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf [Dostęp: 3.06.2020].
 • Dormon O., 2014. Childbearing of UK and non-UK born women living in the UK – 2011 Census data. Office for National Statistics. Dostępny w: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160-709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_350433.pdf [Dostęp: 3.06.2020].
 • Górny A., Jaźwińska E., 2019. Ukraińskie migrantki i migranci w Aglomeracji Warszawskiej: Cechy społeczno-demograficzne i relacje społeczne. Raport z badań, „CMR Working Papers”, 115/173.
 • Górny A., Śleszyński P., 2019. Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. Geographia Polonica, t. 93, nr 3.
 • GUS, 2015. Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski – NSP 2011. Dostępny w: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma-cyjny/pl/defaultaktualnosci/5670/22/1/1/struktura_narodowo-etniczna.pdf [Dostęp: 3.06.2020].
 • GUS, 2020, Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-19. Dostępny w: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.html [Dostęp: 3.06.2020].
 • Herudzińska, M., 2011. Idealny partner, czyli o społeczno-kulturowych granicach „bezgranicznej” miłości. W: W. Muszyński, red. Więzi w małżeństwie i rodzinie. Zaufanie, współdziałania, zależność. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Iwański, T., 2017, Stabilny kryzys. Gospodarka Ukrainy 3 lata po Majdanie, „Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich”. www.osw.waw.pl.
 • Jodłowska-Herudzińska, M., 2002. Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XIV.
 • Kępińska, E., 2001. Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństw polsko-ukraińskich. Prace Migracyjne, nr 40.
 • Medrano, J.D., Cortina, C., Safranoff A., Castro-Martín, T., 2014. Euromarriages in Spain: Recent Trends and Patterns in the Context of European Integration. Population, Space, Place, Vol. 20, p. 157–176.
 • Milkowski, K.M., 2017. Prawne aspekty małżeństw binacjonalnych – wybrane zagadnienia związane z zawieraniem fikcyjnych małżeństw. W: I.A. Jaroszewska, G. Ćwikliński, red. Prawo małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa, „Kortowski Przegląd Prawniczy – Monografie”.
 • RRL, 2015. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014–2015. Warszawa: GUS.
 • RRL, 2018. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017–2018. Warszawa: GUS.
 • RRL, 2019. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018–2019. Warszawa: GUS.
 • Sowa-Behtane, E., 2016. Rodziny wielokulturowe. Kraków: Akademia Ignatium, Wyd. WAM, s. 167.
 • Szukalski, P., 2013. Małżeństwo: początek i koniec, Łódź: Wyd. UŁ.
 • Szukalski, P., 2015. Małżeństwa binacjonalne w ujęciu regionalnym. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, nr 8. Dostępny w: http://hdl.handle.net/11089/12442 [Dostęp: 3.06.2020].
 • Szukalski, P., 2017. Małżeństwa polsko-ukraińskie. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, nr 8. Dostępny w: http://hdl.handle.net/11089/23818 [Dostęp: 3.06.2020].
 • Szukalski, P., 2019. Małżeństwa polsko-ukraińskie – czy widoczny jest wpływ imigracji ukraińskiej do Polski?. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny, nr 2. Dostępny w: http://hdl.handle.net/11089/29081 [Dostęp: 3.06.2020].
 • Toulemon, L., 2004. La fecondité des immigrées: nouvelles données, nouvelle approche. Population et Sociétés, nr 400, Avril, 1–4.
 • Tromans, N., Natamba, E., Jefferies, J. 2009. Have women born outside the UK driven the rise in UK births since 2001?. Population Trends, No. 136, p. 28–42.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2ec86d23-c76e-4d1b-b4bb-cc67f7fd090c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.