PL EN


2015 | XCIV (94) | 145-256
Article title

Rynek pracy w projektach dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim

Content
Title variants
EN
Labour market in project financed under Human Capital Operational Programme in west region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska od 10 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Przez wszystkie te lata korzysta z funduszy strukturalnych. Dostęp do Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolił na silniejsze oddziaływanie na krajowy, ale też regionalne i lokalne rynki pracy. Konsekwencją efektywnego wykorzystanie EFS winna być poprawa sytuacji na rynku pracy, między innymi spadek bezrobocia, podniesienie kwalifikacji zawodowych czy wprowadzenie systemów elastycznego zatrudnienia. Możliwe jest to w przypadku racjonalnego zarządzania środkami finansowymi i promowania projektów odpowiadających potrzebom rynku pracy. Artykuł przedstawia podstawowe dane dotyczące rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz wskazuje założenia konkursowe – kryteria strategiczne i dostępu, obowiązujące dla projektów z zakresu rynku pracy, dzięki czemu można wskazać obszar zdiagnozowanych potrzeb i próby znalezienia inicjatyw pozwalających je zaspokoić.
EN
Poland has been a member of the European Union for 10 years. Through all these years, Poland has used of the structural funds. Access to the European Social Fund allowed for a stronger impact on the national, but also local and regional labor markets. The consequence of the effective use of the European Social Fund should be to improve the situation on the labor market, among other things, a decrease in unemployment, raising professional qualifications. It is possible for the rational management of financial resources and promote projects to meet the needs of the labor market. This article presents basic information of the labor market in Western Pomerania and identifies assumptions competition – strategic criteria and access the applicable projects in the field of the labor market, so that you can indicate the area diagnosed needs and trying to find initiatives to meet them.
Year
Volume
Pages
145-256
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, kbrzychcy@wp.pl
References
 • Brzychcy K., Narzędzia wspierające politykę zatrudnienia w regionie, [w:] S. Flejterski (red.), Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, ZAPOL, Szczecin 2013, s. 412–417.
 • Gajewska M., Sokół A., Staśkiewicz A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007––2013. Dotacje i środki pomocowe, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Kłosowicz-Górecka U. (red.), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008.
 • Noga M., Stawicka M.K., Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Szymańska A., Polityka zwiększenia efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie National, Warszawa 2004.
 • Dokumenty:
 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Strony internetowe:
 • http://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/7-1/stan-wdraania-po-kl/; stan na dzień 30.07.2014 r.
 • http://www.wup.pl; stan na dzień 30.07.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ed19ec9-b502-4ebe-8544-bafb62825c0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.