PL EN


2016 | 16 | 275-306
Article title

JAKOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CENTRUM ZDUŃSKIEJ WOLI

Content
Title variants
EN
QUALITY OF PUBLIC SPACE OF ZDUŃSKA WOLA TOWN CENTER
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przestrzeń publiczna zlokalizowana w centrum miasta ma szczególne znaczenie. Pełni nie tylko istotne funkcje gospodarcze, społeczne i kulturowe, ale jest także nośnikiem tożsamości miasta, współtworzy jego wizerunek i wpływa na atrakcyjność miasta jako całości. Jakość przestrzeni publicznej centrum przekłada się na konkretne korzyści w sferze ekonomicznej, buduje spójność społeczną, wzmacnia identyfikację mieszkańców ze swoim miastem i podnosi jakość ich życia. Przestrzeń publiczna może także korzystnie wpływać na zdrowie poprzez umożliwianie aktywnej rekreacji oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki zapewnianiu obecności użytkowników w przestrzeni miasta o różnych porach dnia. Jakość przestrzeni publicznej zależy od wielu czynników, o charakterze fizycznym i społecznym, obiektywnych i subiektywnych. Dopiero połączenie tych czynników stanowi o wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Miasta, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni publicznej centrum, powinny świadomie ją kształtować i zmieniać oraz dostosowywać do współczesnych potrzeb
EN
Public space located in town center is ofparticular importance: it fulfills fundamental economic, social and cultural functions, at the same time being thecarrier of town identity, creating its image and influencing attractiveness of town as a whole. The quality of public space of town center evokes economic benefits, underpins social cohesion, enhances the identification of inhabitants with their town and increases their quality of life. Public space can also positively influence the public health due to enabling active recreation and public safety thanks to the presence of users in urban space at the different times of the day. The quality of public space depends on various factors, of physical and social character, objective and subjective ones. Only combination of these factors can constitute the high quality of public space. Towns which want to assure the high quality of public space of town center should strive to develop and transform it, adjusting it to contemporary needs and ensuring realization of all essential factors.
Year
Issue
16
Pages
275-306
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ed2dfbc-e95e-4259-b5f5-e3a500281370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.