PL EN


2015 | 220 | 99-116
Article title

Aktywność wykazywana w sieci przez śląskich studentów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od internetu – analiza statystyczna

Content
Title variants
EN
Activity exhibited on the internet by the silesian students unthreatened internet addiction and threatened internet addiction – statistical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu ma wiele pozytywnych aspek-tów (szybki dostęp do informacji i wiedzy oraz błyskawiczne przetwarzanie i przekazywanie danych, a także nieograniczona i ekspresowa komunikacja pomagająca podtrzymywać relacje z ludźmi i pozyskiwać nowe kontakty), ale nie należy lekceważyć istnienia zagrożenia uzależnieniem od tego medium, coraz częściej występującego szczególnie wśród osób młodych, które potrafią godzinami przebywać w sieci. Głównym celem prowadzonych badań było poznanie aktywności wykazywanej w sieci przez śląskich studentów (celów i intensywności korzystania z Internetu, stopnia wyposażenia studentów w nowoczesne środki komunikacji z dostępem do Internetu), a także zbadanie, czy częstotliwość i rodzaj przejawianej w sieci aktywności śląskich studentów uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od sieci jest istotnie różna od aktywności śląskich studentów niezagrożonych uzależnieniem od Internetu.
EN
Universal access to the Internet has many positive aspects but do not under-estimate a possible risk to of this medium addiction to among young people. The main objective of the study was to investigate the activity exhibited by the Silesian students on the Net (goals and intensity of Internet use, the degree of equipment students with mod-ern means of communication with Internet access) and to investigate whether the fre-quency and type of activity the Silesian students addicts and threatened Internet addic-tion is significantly different since the Silesian students unthreatened Internet addiction. The study was conducted using Young’s Internet Addiction Test.
Year
Volume
220
Pages
99-116
Physical description
Contributors
References
 • Frangos C.C., Frangos Ch.C., Sotiropoulos I. (2012), A Meta-analysis of the Reliability of Young’s Internet Addiction Test [w:] Proceedings of the World Congress on En-gineering 2012 Vol. I, WCE 2012, July 4-6, London.
 • Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmi-gielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • GUS (2013), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., Warszawa.
 • Krzyżak-Szymańska E. (2014), Patologiczne używanie nowych technologii przez mło-dzież [w]: S. Bębas, P. Kowalski (red.), Bezpieczeństwo w warunkach zmian spo-łecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, WSH, Piotrków Trybunalski .
 • Malik A. (2011), Prawdziwy początek internetu w Polsce – sensacyjne odkrycie, dostęp na stronie [www 2].
 • Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat, „Current Problems of Psychiatry”, 12(4).
 • Stanisz A. (2007), Przystę pny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przy-kładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 • Ulfik-Jaworska I. (2005), Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruk-tywne u graczy komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych – cele korzystania oraz zagrożenie uzależ-nieniem [w:] P. Ucieklak- Jeż (red.), „Pragmata tes Oikonomias”, cz. 7, Prace Na-ukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Warzecha K.. (2014), Internet w życiu współczesnego studenta, cele i intensywność ko-rzystania a zagrożenie uzależnieniem [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wołpiuk-Ochoci ńska A. (2006), Uzależnienie od Internetu – przybliż enie zjawiska [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.) Studia z psychologii w KUL, tom 13, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Young K.S. (1998), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction – and A Winning Strategy For Recovery, Wiley, New York.
 • [www 1] http:// www.stat.gov.pl (dostęp: 2.10.2014).
 • [www 2] http:// www.komputerswiat.pl (dostęp 2.10.2014).
 • [www 3] http:// pl.wikipedia.org/wiki/Internet (dostęp: 2.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ed82e80-f816-40bd-a036-3fa0cb3f4f87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.