PL EN


2013 | 13 | 89-101
Article title

Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego.

Content
Title variants
EN
Sources of the international law – general issues.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przez stulecia kwestia wzajemnych relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym nie wzbudzała większego zainteresowania; fakt ten był ściśle skorelowany z tym, że działały one na różnych płaszczyznach. Prawo krajowe regulowało stosunki wewnętrzne w państwie, zaś międzynarodowe było głównie prawem wojny. Dziś w zasadzie nie ma już dziedziny, której prawo międzynarodowe nie obejmowałoby swoimi regulacjami, dlatego też zagadnienie miejsca i roli norm prawnomiędzynarodowych w wewnętrznym porządku prawnym ma dziś coraz większe znaczenie praktyczne. Dotyczy to sfery gospodarki, relacji dyplomatycznych i konsularnych, norm związanych z przestrzenią kosmiczną, prawa konfliktów zbrojnych, a w szczególnym stopniu ochrony praw człowieka. Właśnie ze względu na tak szerokie spectrum regulacji prawa międzynarodowego już na etapie formułowania definicji napotykamy na szereg problematycznych kwestii. Współczesne prawo międzynarodowe nie może już dłużej być charakteryzowane jedynie jako normy regulujące wzajemne relacje międzypaństwowe, nawet jeśli opis ten połączony jest z zastrzeżeniami czy wyjątkami. Prawo rządzące stosunkami między państwami jest bowiem jedną z wielu, lecz nie jedyną, większą jego kategorią. Prawo międzynarodowe to specyficzny porządek prawny zorganizowanej społeczności globalnej ustanowionej na bazie państwowej, dzięki czemu normy te spełniają wielorakie funkcje poprzez szereg międzynarodowych regulacji czy też instytucji o charakterze powszechnym, regionalnym i wielostronnym. Dlatego właśnie obecnie przyjmuje się, że prawo międzynarodowe to zbiór norm prawnych regulujących stosunki wzajemne pomiędzy państwami, państwami a innymi podmiotami, a także między innymi podmiotami prawa międzynarodowego.
EN
For hundreds of years mutual relationships between the international and the national law had not aroused much interest, which was closely connected with the fact that they existed at different levels. The national law regulated internal relationships within the state whereas the international law was predominantly the law of war. Currently, there is no area that is not covered by regulations of the international law. Therefore, the issue of place and role of legal international standards in the internal law is currently is gaining practical significance in the areas like economy, diplomatic and consular relationships, standards for the cosmic space, the law of military conflicts, and protection of human rights in particular. Due to such a wide range of areas covered by the international law, numerous problems arise at the stage of formulating a definition. Current international law can no longer be regarded as only regulatory standards of mutual international relationships, even if the description includes reservations or exceptions. The law regulating relationships between states constitutes one of its many significant parts, but not the only one. The international law is a specific legal system of organised global society established on the state basis, due to which these standards fulfil various roles through a number of international regulations or institutions acting at common, regional and multi-lateral level. Therefore, it iscurrently assumed that the international law is a set of legal standards regulating mutual relationships between states, states and other entities as well as other entities under the international law.
Year
Volume
13
Pages
89-101
Physical description
References
 • Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006.
 • Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007.
 • Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004.
 • Deryng A., Główne tendencje rozwojowe prawa narodów w świetle orzecznictwa Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, Lwów 1932.
 • Ehrlich L., Prawo narodów, Kraków 1948.
 • Ehrlich L., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Kraków 1947.
 • Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2004.
 • Frankowska M., Prawo traktatów, Warszawa 2007.
 • Galster J., Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, Toruń 1995.
 • Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1977.
 • Góralczyk W., Prawo międzynarodowe w zarysie, Warszawa 2000.
 • Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009.
 • Granat M. (red.), Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku Francji i Polski, Warszawa 2007.
 • Hart H.L.A., Positivism and the Separation of Law and Morale, Harvard Law School, 1958
 • Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979.
 • Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.
 • Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008.
 • Masternak-Kubiak M., Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Zakamycze 2003
 • Shaw M.N., International Law, Cambridge 2003.
 • Skubiszewski K., Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Przegląd zagadnień i analiza wstępna, Poznań 1965.
 • Wasilewski T., Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowe, prawo międzynarodowe, europejskie praw wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2004 oraz 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ee2605e-2feb-4371-9b05-c7db60781567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.