PL EN


2013 | 2 | 3 | 133-143
Article title

Procedura i zakres wdrażania inicjatywy Jessica w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The procedure and scope of implementation of the Jessica Initiative in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje dotyczące idei inicjatywy Jessica jako mechanizmu inżynierii finansowej postulowanego przez Komisję Europejską do finansowania inwestycji w zakresie rozwoju obszarów miejskich. Przedstawiono wykaz regulacji prawnych dotyczących inicjatywy. Wskazano podstawowe schematy wdrażania inicjatywy oraz omówiono zasadnicze elementy procedury wdrażania. Wskazano na stan zaawansowania inicjatywy Jessica do warunków polskich.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
133-143
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Publicznych, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjolo-giczny, Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
References
 • 1. Gwizda M., Zawadzka M. (2012), Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE – Inicjatywa Jessica, Beck InfoBiznes, Warszawa.
 • 2. Inicjatywy Wspólnotowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 dla rozwoju regionów (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • 3. Jessica – Holding Fund Handbook (2010), European Investment Bank, European Union, Regional Policy.
 • 4. Memorandum of Understanding in respect of a coordinated to the financing of urban renewal and development for the Programming Period 2007–2013 of the Community Structural Funds between the European Commission, the European Investment Bank and Council of Europe Development Bank, (2006), Bruksela.
 • 5. Orłowski K. (2011), Jessica: Doświadczenia pionierów, http://pi.gov.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • 6. Strzelecki Z., Inicjatywa wspólnotowa Jessica – dotychczasowe doświadcze-nia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim (2011), Analizy i Studia, zeszyt 3 (28), Warszawa.
 • 7. Szczepański M. (2011), Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku – wymiar wspólnotowy i krajowy, Warszawa.
 • 8. Wdrażanie inicjatywy Jessica w Polsce (2010), MRR, Warszawa, materiał z seminarium pt. „Inicjatywy Jessica i Jaremie – praktyczne aspekty wdrażania”.
 • 9. Wnukowska E. (2012), Rozwój miast – inicjatywa Jessica, MRR, Warszawa.
 • 10. COCOF 07/0018/01-EN z dnia 16.07.2007.
 • 11. COCOF 08/0002/03-EN z dnia 22.12.2008.
 • 12. COCOF 10/0014/04-EN z dnia 21.02.2011.
 • 13. COCOF 08/0034/02-EN z dnia 29.10.2008.
 • 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • 16. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • 17. Program Regionalny Województwa Śląskiego, Jessica, wdrażanie, http://rpo.slaskie.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • 18. Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego, Inicjatywa Jessica, http:/rpo.wzp.pl, dostęp dnia 5.02.2013.
 • 19. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawia-jące przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie WE nr 1260/1999.
 • 20. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 • 21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustana-wiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-nego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ee4e93f-d951-4845-992d-96e7a12b897d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.