PL EN


2016 | 8(44) | 3 | 101-119
Article title

Wychowanie do czystości w Prawie Mojżeszowym

Title variants
EN
Chastity Education in The Mosaic Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono kwestię czystości, jaką przedstawiono w Biblii, w Prawie Mojżeszowym. Prawodawca skoncentrował się na wielu aspektach czystości jako ważnego elementu ochrony rodziny i ciągłości pokoleniowej. W Biblii Izrael jest uważany za wielopokoleniową wspólnotę rodzin, w której panuje miłość, radość i szacunek do życia. Bóg Biblii chroni Izrael, zabraniając wielu zachowań seksualnych (zwłaszcza w obrębie relacji rodzinnych) i innych zboczeń. Kulty i uwielbienia wymagające seksualnej aktywności są nie do pomyślenia, zarówno w kontekście bałwochwalstwa, jak i w kontekście judaizmu. Rodzina jest zobowiązana chronić swoje córki, czyli młode pokolenie, od prostytucji, a nawet złej reputacji. Rodzice muszą uczyć swoje dzieci, aby zachowywały czystość i spełniały wszystkie wymagania Prawa Mojżeszowego dotyczące życia rodzinnego.
EN
The paper discusses the issue of chastity as it is presented in the Law of Moses. Since the chastity is an important element of the family protection and generational continuity, the Lawgiver concentrated on many aspects of it. First of all, Israel is considered to be a community of families and a unity of long lasting generations. It is destined to celebrate life and to enjoy love and joy of a community. Second, Israeli people are strictly prohibited from a wide range of sexual behavior especially inside the family relations, and from various perversions. The cults and worship involving a sexual activity are unthinkable both in context of idolatry and in context of Judaism. Next, the family is obliged to protect its daughters, i.e. young generation, from prostitution and even bad reputation. And finally, parents have to teach their children to keep chastity and to fulfill all the requirements of the Law of Moses concerning family life.
Year
Volume
Issue
3
Pages
101-119
Physical description
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu
References
 • Benyamin A.S., Wysiłek, AIDS i ciąża. Kultura islamistów przytłoczona na drodze Allaha, w: I Międzynarodowa Konferencja „Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja”, 22-23 września 2015, Poznań, Materiały konferencyjne, niepublikowane, s. 5.
 • Berko A., The Smarter Bomb: Women and Children as Suicide Bombers, Plymouth, UK: Rowman & Littlefield 2012.
 • Broyde M.J., Ausubel M. (red.), Marriage, Sex, and Family in Judaism, Oxford: Rowman &Littlefield 2005.
 • Cudak S., Znaczenie rodziny w eliminowaniu trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne” 6(42) (2014), nr 4, 33-50.
 • Dziewiecki M., Jak mówić do młodych o czystości i jak wychowywać w czystości?, „Zeszyty Formacji Katechetów” 15 (2015), nr 3 (59), s. 77-92.
 • Forsyth C.J., ‎ Copes H. (red.), Encyclopedia of Social Deviance, Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 2014.
 • Frankowicz-Gasiul B., Michalik A., Czerwińska A., Zydorek M., Olszewska J., Olszewski J., Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny, „Studia Medyczne” 11 (2008), s. 57-63.
 • Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność: antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Grzelak S., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badana świecie i w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2006.
 • Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa: PWN 1979.
 • Jankowski S., Bezżenność w Piśmie Świętym i nauce Kościoła, w: Werbiński I. (red.), Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis caelibatus”, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2009.
 • Kawerau P., Kroll T. (Transl.), The Chronicle of Arbela, Lovanii 1985.
 • Koehler L., Baumgartner W., Stamm J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa: Vocatio 2008.
 • Korczak J., Prawidła życia, Warszawa: Wydawnictwo Pelikan 1988.
 • Kornas-Biela D., Czystość, w: K. Chałas (red.), Encyklopedia aksjologiczna, Radom: Polwen.
 • Krawiec G., Czystość jako wartość, „Roczniki Pedagogiczne” 7(43) (2015), nr 3, s. 93-114.
 • Kubiak-Jabłońska D., Ciało jako kategoria pedagogiczna, „Roczniki Pedagogiczne” 6 (42) (2014), nr 1, s. 69-85.
 • Lipiński E., Cult Prostitution and Passage Rites in the Biblical World, „Roczniki Biblijne” 3 (60/1) (2013), s. 9-27.
 • Loader W., The Dead Sea Scrolls on Sexuality: Attitudes towards Sexuality in Sectarian and Related Literature at Qumran, Cambridge: W.B. Eerdmans Publishing Co 2009.
 • McDowell J., Nie! Pomóż swojemu dziecku pokonać presję seksualną, Lublin: Wydawnictwo Pojednanie 1992
 • Muchowski P., Rękopisy znad Morza Martwego, Kraków: Enigma Press 1996.
 • Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Warszawa: PWN 1977.
 • Palmer Ph., The Promise of the Father, Eugene: Wipf and Stock Publishers 2013.
 • Parol M., Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami, „Fides et Ratio” 4 (2013), nr 2, s. 5-15.
 • Piegsa J., Małżeństwo sakramentem – rodzina kościołem domowym, Opole: WT Uniwersytetu Opolskiego 2005.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2008.
 • Podberscek A.L., Beetz A.M. (red.), Bestiality and Zoophilia: Sexual Relations with Animals, West Lafayette: Purdue University Press 2005.
 • Pornografia – zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa. Materiały z posiedzeń sejmowej Komisji Rodziny oraz senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa 1999.
 • Qualls-Corbett N., The Sacred Prostitute: Eternal Aspect of the Feminine, Toronto: Inner City Books 1988.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej 2014.
 • Rucki M., Czy Jezus akceptował rozwód?, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 22 (2014), nr 1, s. 67-86.
 • Shemesh A., 4Q271.3: A Key to Sectarian Matrimonial Law, „Journal of Jewish Studies” 49 (1998), nr 2, s. 244-263.
 • Sidur szabchej geulim, Jeruszalaim 1995.
 • Słabek P., Jan Paweł II naucza. O rodzinie, Kraków: Wydawnictwo M 2011.
 • Steinberg A., Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, Jerusalem: Feldheim Publ. 2003.
 • Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.
 • Tabora-Marcjan E., Terminologiczne podstawy refleksji pedagogicznej i edukacyjnej, w: R.M. Şiğva, A. Guzik, Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji, Kraków: Krakowska Akademia im. A. F. Modrzejewskiego 2009.
 • Wassen C., Women in the Damascus Document, Atlanta: SBL 2005.
 • Werrett I., Ritual Purity and the Dead Sea Scrolls, Leiden–Boston: Brill 2007.
 • Wojciechowska K., Nauczyciel – przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 6(42) (2014), nr 2, s. 127-142.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa, Lublin: Redakcja Wydawnictwo KUL 1986.
 • Zasieczna B. (red.), Leksykon religii od A do Ż, Warszawa: MUZA 1994.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eea98d9-b630-414d-8a24-9365295f1145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.