PL EN


2015 | 62 | 12: Homiletyka | 63-76
Article title

Katechizm Kościoła Katolickiego w służbie przepowiadania homilijnego

Title variants
EN
The Catechism of the Catholic Church in Service of Homily Preaching
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Homiletic Directory issued by the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments of 2014 calls the Catechism of the Catholic Church „an invaluable resource for the preacher… The Catechism presents what we believe, how we worship, how we live, and how we pray” (DH 23). The Catechism shows the unity of God’s mystery and its central place of Jesus Christ. The Directory, perceiving the need of the catholic dimension in homily preaching presents in details in a special Appendix entitled the Homily and the Catechism of the Catholic Church which texts from the Catechism are closely related to the kerygma of biblical readings for particular Sundays and holidays. Thanks to such an approach the message of scriptural readings is connected with the living tradition of the whole Church and of the analogy of faith and the Catechism itself helps the homilist in preparation and theological study of the homily. Thus, the homily, based on its biblical and liturgical source, i.e. the mystery of Christ proclaimed in the Word of God and celebrated in the liturgy would also transfer the didaskalia contents for theological studies. However, the catechetic material included in such a homily would be essentially different from old catechism sermons. The subject matter of catechesis conducted within the homily would be determined by the liturgy, especially the form of a Lectionary and not the catechism. Therefore, the themes of faith would be presented from the liturgical, biblical and mystagogical perspectives. The Truths of Faith in homily would become a living and personal experience in liturgy.
EN
Dyrektorium homiletyczne, dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2014 roku, nazywa Katechizm Kościoła Katolickiego „nieocenionym źródłem dla głosiciela homilii […]. Katechizm pokazuje, w co wierzymy, jak sprawujemy kult, jak żyjemy i jak się modlimy” (DH 23). Katechizm wskazuje na jedność Bożego misterium, a w nim na centralne miejsce Jezusa Chrystusa. Dyrektorium, dostrzegając potrzebę wymiaru katechetycznego w przepowiadaniu homilijnym w specjalnym apendyksie, zatytułowanym Homilia i Katechizm Kościoła Katolickiego, szczegółowo podaje, które teksty Katechizmu wiążą się ściśle z kerygmatem czytań poszczególnych niedziel i świąt. Dzięki temu zabiegowi orędzie czytań biblijnych wiąże się z żywą tradycją i analogią wiary, a sam Katechizm służy pomocą homiliście w przygotowaniu i teologicznym pogłębieniu homilii. Tym samym homilia, opierając się na swym biblijno-liturgicznym źródle, czyli na misterium Chrystusa proklamowanym w słowie Bożym i celebrowanym w liturgii, byłaby także miejscem przekazu treści didaskalijnych, służących teologicznemu pogłębieniu. Jednakże zawarty w tak ujętej homilii materiał katechizmowy zasadniczo różniłby się od dawnych kazań katechizmowych. Tematykę katechezy prowadzonej w ramach homilii wyznaczałaby liturgia, a zwłaszcza układ Lekcjonarza, a nie katechizm. Dlatego też treści wiary ujęte byłyby od strony liturgicznej, biblijnej i mistagogicznej. Prawdy wiary głoszone w homilii stałyby się przedmiotem żywego i osobistego doświadczenia w liturgii.
Contributors
 • Katedra Homiletyki w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, kazimierz.panus@upjp2.edu.pl
References
 • Czerwik S.: Pojęcie liturgii według dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Materiały sesji naukowej. Red. J.J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała. Opole 1995 s. 20.
 • Czerwik S.: Spojrzenie na misterium Eucharystii w dokumentach posoborowych i w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin. Red. K. Gurda, T. Gacia. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2000 s. 227-243.
 • Dyk S.: Kazanie katechizmowe zamiast homilii czy didaskalia w homilii? W: Jak przepowiadać dziś. Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary. Red. S. Dyk, W. Czupryński. Olsztyn: SQL 2014 s. 65-78.
 • Forte B.: Fundamenty wiary. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” 2012.
 • Królikowski J.: „Katechizm Kościoła Katolickiego” i duszpasterstwo. W: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004 s. 37-54.
 • Murawski R.: Geneza i założenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. „Seminare” 10:1994 s. 35-45.
 • Osial W.: „Katechizm Kościoła Katolickiego” a wyzwania doktrynalnej katechezy Kościoła. „Studia Loviciensia” 16:2014 s. 209-223.
 • Panuś K.: Historia kaznodziejstwa. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.
 • Panuś K.: Kazania katechizmowe – przeżytek czy szansa? W: Głoszenie i celebrowanie wiary. Wokół wyzwań ewangelizacji. Red. K. Lijka, S. Wiśniewski. Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2014 s. 75-90.
 • Panuś T.: O ilustracjach w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W: Catechetica. Porta fidei. Red. A. Kiciński, P. Goliszek. Lublin: Wydawnictwo Natan 2012 s. 183-192.
 • Panuś T.: Zasada chrystocentryzmu i jej realizacja w polskiej katechizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Pawłowski S.: Znaczenie zasady hierarchii prawd w kaznodziejstwie. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 211-218.
 • Przyczyna W.: Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, pytania, problemy, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.
 • Radej M.: Potrzeba „Dyrektorium homiletycznego”. „Polonia Sacra” 15:2011 nr 28 s. 207-226.
 • Radej M.: W oczekiwaniu na „Dyrektorium homiletyczne”. „Materiały Homiletyczne” 271(2012) s. 5-17.
 • Ratzinger J.: Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych. „Communio” 4:1994 s. 3-18.
 • Ratzinger J.: Przekazywanie i źródła wiary. W: Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera. Red. J. Królikowski. Poznań: Pallottinum 1997 s. 67-87.
 • Ratzinger J.: Aktualność doktrynalna Katechizmu Kościoła Katolickiego. „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2003 nr 3 s. 48-54.
 • Schönborn Ch.: Idee przewodnie Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: W co Kościół wierzy i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania „Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Red. T. Panuś. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004 s. 21-40.
 • Siwek G.: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.
 • Szewczyk L.: Homilia czy kazanie? O nieuzasadnionym sentymencie kaznodziejów do kazań katechizmowych. „Przegląd Homiletyczny” 14:2010 s. 7-17.
 • Zerfass R.: Od aforyzmu do kazania. Tłum. G. Siwek. Cz. 1 Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eeeabcd-c622-408b-a98b-e23c44432b52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.