PL EN


2016 | 8 (799) | 20-29
Article title

Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin (część II – wymiar ekonomiczny i społeczny)

Title variants
EN
Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities (Part II – Economic and Social Terms)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia aspektu ekonomicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju dla konkurencyjności gmin, jak również diagnoza i ocena wprowadzania elementów w tych dwóch aspektach w wybranych gminach. Analizę empiryczną przeprowadzono w pięciu gminach powiatu krakowskiego. Do badań został wykorzystany wywiad oraz kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta. Badania wykazały, że elementy aspektu ekonomicznego i społecznego nie są wdrażane w danych gminach w dużym stopniu, a jedynie częściowo, albo w stopniu małym. W związku z powyższym zostały sformułowane zalecenia i rekomendacje dla analizowanych gmin w tym obszarze. Na zakończenie wykreślono profile wdrażania elementów zrównoważonego rozwoju w badanych gminach, aby w sposób graficzny przedstawić przeprowadzoną analizę.
EN
The aim of this study was to identify the nature and significance of social and economic aspects of sustainable development for the competitiveness of municipalities, as well as the diagnosis and assessment of the introduction of elements in these two aspects in selected municipalities. Empirical analysis conducted in five communes of the district of Krakow . The study was used interview and questionnaire with a five- point Likert scale . Studies have shown that the elements of social and economic aspects are not implemented in the municipalities of data to a large extent , and only partially , or in a small degree. In view of the above recommendations have been formulated and analyzed recommendations for municipalities in this area. At the end of the plotted profiles implementing elements of sustainable development in the surveyed municipalities to graphically present the analysis undertaken.
Contributors
  • dr Magdalena Gorzelany- Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji
  • dr Julia Gorzelany, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f0c9a95-a295-4fb0-9b16-d1891b433794
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.