PL EN


2016 | 3 | 2 | 71-84
Article title

Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie windykacji należności

Content
Title variants
EN
Stakeholder theory in debt collection process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą spojrzenia na proces windykacji należności z perspektywy teorii interesariuszy. W dotychczasowych opracowaniach badacze jedynie sygnalizują potrzebę zaangażowania wszystkich podmiotów w proces odzyskiwania należności. W pierwszej części na podstawie przeprowadzonej analizy literatury zaprezentowano teorię interesariuszy wraz z uwzględnieniem podziału na interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto autorka podjęła próbę scharakteryzowania teorii zarządzania relacjami z interesariuszami, która według badaczy i menedżerów stanowi istotny element w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Druga część publikacji jest wprowadzeniem do tematu windykacji należności ze szczególnym uwzględnieniem etapów: polubownego i sądowego. Zdefiniowano również wszystkich interesariuszy, którzy partycypują w procesie windykacji, a tym samym mają wpływ na jej końcowy wynik. Ze względu na wielość zaangażowanych podmiotów w windykacji należy stwierdzić, iż jest to proces o charakterze interdyscyplinarnym. Ostatnia część publikacji dotyczy relacji z interesariuszami zaangażowanymi w proces odzyskiwania należności. Współcześnie o sukcesie windykacji należności nie decydują wyłącznie regulacje prawne bądź wskaźniki finansowe, ale właśnie pozytywne i długoterminowe relacje biznesowe z interesariuszami. Konkludując, przy tworzeniu procesu zarządzania windykacją należności zasadne jest zidentyfikowanie interesariuszy oraz uwzględnienie zachodzących relacji między nimi.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
71-84
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH w Krakowie, ul. Gramatyka 10, 30-037 Kraków, malgo.wejer@gmail.com
References
 • Barowicz M. (2009), Obrót wierzytelnościami aspekty prawne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bekas M. (2011), Windykacja należności na etapie polubownym, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Kreczmańska-Gigol K. (red.), Difin, Warszawa.
 • Berman S., Jones T., Wick A. C. (1999), Convergent Stakeholders Theory, „Academy of Management Review”, No. 24.
 • Cole G. A. (1994), Strategic Management: theory and practice, DP Publications Ltd, London.
 • Drozdowska M. (2011), Windykacja masowa, w: Windykacja należności: ujęcie interdyscyplinarne,Kreczmańska-GigolK. (red.),Difin,Warszawa.
 • Freeman R. E. (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston.
 • Frooman, J. (1999), Stakeholder influence strategies, „Academy of Management Journal”, Vol. 24, No. 2.
 • Griffin R. (2003), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Griffin R. (2012), Foundamentals of management, South Western Cengage Learning, Boston.
 • Holwek J. (2005), Negocjacje z dłużnikami: jak odzyskać swoje pieniądze nie wkraczając na drogę sądową?, Helion, Gliwice.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2010), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2011), Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2015), Windykacja polubowna i przymusowa, Difin, Warszawa.
 • Kubickova D., Soucek J. (2013), Management of receivables in SMEs in the Czech Republic, „European Research Studies”, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, http://www.ersj.eu/repec/ers/papers/13_4_p8.pdf, dostęp dnia 10.03.2016
 • Łada M., Kozarkiewicz A. (2014), Rachunkowość zarządcza – dwa wymiary prowadzenia badań naukowych, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 5 (266).
 • Matela K. (2011), Windykacja należności na etapie polubownym, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Kreczmańska-Gigol K. (red.), Difin, Warszawa.
 • Meintjes C., Grobler A. (2014), Do public relations professionals understand corporate governance issues well enough to advise companies on stakeholder relationship management?, „Public Relations Review”, Vol. 40, No. 28, https://www.researchgate.net/profile/Corne_Meintjes/publication/ 259127637_Do_public_relations_professionals_understand_corporate_ governance_issues_well_enough_to_advise_companies_on_ stakeholder_relationship_management/links/0a85e537ee8b47c772000 000.pdf, dostęp dnia 11.01.2016.
 • Meyer-Spasche R. A. (2002), TheRecovery of BenefitsConferred under Illegal or Immoral Transactions. A Historical and Comparative Study with particular emphasis on the Law of Unjustified Enrichment (rozprawa doktorska, University of Aberdeen), https://www.abdn.ac.uk/law/documents/ meyer-1.pdf, dostęp dnia 2.12.2015.
 • Miazga M. (2011), Ryzyko kredytowe i windykacja w przedsiębiorstwach niefinansowych, w: Windykacja należności: ujęcie interdyscyplinarne, Kreczmańska-Gigol K. (red.), Difin, Warszawa.
 • Michalski G. (2013), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nita B. (2013), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71(127).
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Patterson R. (2008), Kompendium terminów bankowych po polsku i po angielsku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Podel W. (2014), Windykacja wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, Difin, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tchórzewski J. (2006), Zamienić straty w zysk, czyli jak skutecznie windykować zaległe płatności, „Gazeta Prawna”, Warszawa.
 • Tennent J. (2012), Guide to cash management – how to avoid a business credit crunch, The Economist, London.
 • Zeithaml V. (2011) w Business Relationship Management and Marketing: Mastering Business Markets, Michael Kleinaltenkamp M., Plinke W., Geiger I. (eds.), Springer, Berlin.
 • Zou W., Kumaraswamy M. M., Chung J., Wong J. (2014), Identifying the critical success factors for relationship management in PPP projects, „International Journal of Project Management”, No. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1f0862-4f5b-4528-9be6-6c56fe47aeed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.