PL EN


2013 | 12 | 1 | 123-133
Article title

Sport w polityce władz partyjnych i państwowych w schyłkowym okresie Polski Ludowej (1980-1989)

Content
Title variants
EN
Sport in politics system and government authorities in the final period of Polish People's Republic (1980-1989)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było ukazanie ram organizacyjnych polskiego systemu sportu w dekadzie lat osiemdziesiątych XX wieku na tle uwarunkowań politycznych i ekonomicznych tamtego okresu. Nakreślone w nim zostały organizacyjne, prawne i polityczne aspekty zmian w strukturze centralnej administracji, odpowiadającej za realizację zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu, w kontekście powiązań z systemem dyrektywnego sterowania tą dziedziną przez instancje monopartii. Przedstawione zostały również koncepcje reorientacji sportu w schyłkowym okresie Polski Ludowej. Autorzy podjęli próbę oceny roli sportu w systemie politycznym i ekonomicznym Polski u progu transformacji społeczno-gospodarczej. Artykuł może zatem stanowić przyczynek do podjęcia szerszego dyskursu nad miejscem sportu w realiach państwa socjalistycznego.
EN
Sports and them organization problems in the final period of PRL placed into a wide range of policy and political conditions of the time. The article present the falls of communist system for example physical culture and attempts to change in this area by the communist monoparty. Analyzed in detail the evolution of law in the organization of macro and microstructures of sports and reorganization in this area implementing by government in range of sport politics.
Contributors
 • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Gorzów Wlkp
author
 • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Gorzów Wlkp
References
 • Czubiński A., Podhorecki L., Historia najnowsza świat i Polska 1939–1997, Warszawa 1998.
 • Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski 1944–1989, Poznań 1992.
 • Eisler J., Świat i Polska 1939–1992, Warszawa 1993.
 • Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
 • Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
 • Godlewski P., Sowietyzacja sportu w Polsce (1948–1956), [w:] T. Jurek (red.) Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga pamiątkowa dla Profesora Bernarda Woltmanna, Gorzów Wlkp. 2002.
 • Godlewski P., Problem amatorstwa państwowego w sporcie w okresie PRL, [w:] J. Chełmecki (red.) Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportui olimpizmu, Warszawa 2009.
 • Hirsz J. Z., Historia polityczna Polski 1939–1993, Białystok 1996.
 • Kaliński J., Historia gospodarcza Polski Ludowej, Białystok 2005.
 • Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944–1990, Warszawa 1995.
 • Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1996.
 • Klisiński J., Ekonomika kultury fizycznej i sportu, Katowice 1986, s. 30–32.
 • Nowakowski A., Propozycje zmian modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce w 1981 r. Kartka z najnowszych dziejów kultury fizycznej, [w:]„Prace Naukowe WSP w Częstochowie”, z. 3, Częstochowa 2000.
 • Nowakowski A. , Zarządzanie sportem w Polsce w latach 1945–2001, Rzeszów 2005.
 • Raport o kulturze fizycznej w Polsce, Warszawa 1989.
 • Szymański L., Zarys polityki polskich partii robotniczych w dziedzinie kultury fizycznej (1944–1980), [w:] L. Szymański (red.) Tradycje a współczesnyrozwój kultury fizycznej w Polsce, Wrocław 1993.
 • Szymański L., Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944– 1989, Wrocław 2004.
 • Dubrawski T., Status prawny stowarzyszeń kultury fizycznej według ustawy z dnia 3 lipca 1984 r., [w:] B. Woltmann (red.), Z najnowszej historii kulturyfizycznej w Polsce, t. 5, Gorzów Wlkp. 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f229320-a530-4d5f-9f1f-f1159a356182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.