PL EN


2015 | 42 | 8(497) | 20-25
Article title

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO A POZIOM ICH SAMOOCENY, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Selected contents from this journal
Title variants
SELF-ESTEEM, COPING WITH STRESS AND SOCIAL COMPETENCIES OF PROFESSIONAL ACTIVE WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study was to define dependency of employment and selfesteem, coping with stress and social competences in a group of 250 women with physical disabilities, with different employment status or lack of work. Research tools were: a personal survey developed for the purposes of this study, the Social Competences Questionnaire, the CISS and Selfesteem Scale (SES) constituted the data collection instrument. Working women had significant higher level of selfsteem in comparision to other groups. Women working on sheltered labor mar­ket had significantly higher general social comp­tences and those competences which determine the effective behavior in intimate situations. In situations requiring assertiveness women working on sheltered labor market deals better in competition to other groups.
Artykuł prezentuje badania, których celem było określenie zależności między aktywnością zawodową a samooceną, radzeniem sobie ze stresem i kompetencjami społecznymi w grupie 250 kobiet niepełnosprawnych ruchowo, o różnym statusie zatrudnienia lub braku pracy. Do badań wykorzystano ankietę osobową, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, CISS oraz Skalę Samooceny SES. Jak wykazały wyniki badań, kobiety pracujące miały istotnie wyższy poziom samooceny w porównaniu z niepracującymi. Kobiety pracujące w zakładach pracy chr­nionej miały istotnie wyższy poziom kompetencji społecznych oraz tych, które warunkują efektywne zachowania w sytuacjach intymnych. W sytuacjach wymagających asertywności istotnie lepiej radzą sobie kobiety zatrudnione w zakładach pracy chronionej.
Year
Volume
42
Issue
Pages
20-25
Physical description
Contributors
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
References
 • Byra S. (2011), Poczucie własnej skuteczności w kontekście radzenia sobie w sytuacjach trudnych kobiet i mężczyzn z nabytą niepełnosprawnością ruchową, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” nr 3, s. 127–134.
 • Byra S., Parachomiuk M. (2011), Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Praca Socjalna”, Marzec-Kwiecień, s. 23–37.
 • De Klerk H., Ampousah L. (2003), The physically disabled woman’s experience of self, „Disability and rehabilitation”, Vol. 25, No. 19, p. 1132–1139.
 • Laboratorium Badań Społecznych (2011), Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim. Raport końcowy, WUP, Łódź.
 • Messyasz K., Wołyniak K. (2010), Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, MOPS w Płocku, Płock.
 • Otrębski W., Rożnowski B. (2008), Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Badania percepcji pracodawców, pracowników i poszukujących pracy, Instytut Rynku Pracy, Lublin.
 • Pawłowska K. (2010), Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” nr 7–8, s. 24–27.
 • Pawłowska-Cyprysiak K. (2012), Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka I Praktyka”, nr 12, s. 16–19.
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D. (2013), Self Perceived Quality of Life of People with Physical Disabilities and Labour Force Participation, „Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, Vol. 19, No. 2, p. 3–12.
 • Radecki P., red. (2007), Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Raport z badań, KIG–R, Warszawa.
 • Wilczyńska-Kwiatek A. (2007), Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie bezrobotnych kobiet, „Chowanna” 1(28), s. 39–52.
 • Wolski P. (2010), Potrzeby osób z ograniczeniami sprawności w zakresie aktywizacji zawodowej, „Polityka społeczna” nr temat. 1 pt. „Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności”, s. 27–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f23425f-0396-420c-9eec-a7197aadde78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.