PL EN


2010 | 1(11) | 5-24
Article title

Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii "Europa 2020": o kontynuacji i zmianach w polityce UE

Content
Title variants
EN
Lisbon Strategy Legacy - "Europe 2020" Outlook: Continity and Change in EU Economic Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest porównanie doświadczeń Strategii Lizbońskiej z dyskusją europejską wokół nowej Strategii "Europa 2020". Widoczne są silne tendencje historyczne w polityce europejskiej, a zmiany - wywołane najczęściej uwarunkowaniami zewnętrznymi - są ewolucyjne, jednak nie wpływają na zasadniczą poprawę efektywności implementacji strategii UE. Widać jedynie niewielkie korekty dotyczące zarządzania i dość ograniczone, stopniowe zmiany w priorytetach merytorycznych.
EN
The aim of this article is to compare the Lisbon and "Europe 2020" EU economic and social strategies. The analysis is focused on "path dependency" of historical trends as well as on new tendencies in management methods and policy priorities. The changes in the new EU Strategy are due to external circumstances and are rather evolutionary. They have a limited impact on the quality of the Strategy's implementation.
Contributors
References
 • A model of sustainable growth based on the knowledge economy, respect for the environment, and social Progress (2009). Non-paper by Spain on the future of the Lisbon Strategy post-2010, 7.4.2009.
 • A Successor to the Lisbon Strategy (2009). UK non- -paper. London 2009.
 • Amable B. (2003). The Diversity of Modern Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
 • Annual Report on the Euro Area 2009, European Economy 6/2009 (2009). Brussels: European Commission.
 • Barroso J.M.D. (2009). European Council: Introductory Statement of President Barroso, SPEECH/09/510.
 • Bielecki T. (2010). "Unia w 2010 r.: powszechne zatrudnienie i oszczędności energii", Gazeta Wyborcza, 3 marca.
 • Bieliński J. (2005). Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki. Warszawa: CeDeWu.
 • Borrás S. (2003). The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 • Callaghan H., Höpner M. (2005). "European Integration and the Clash of Capitalisms: Political Cleavages over Takeover Liberalization", Comparative European Politics, t. 3, nr 3, s. 307-332.
 • Campbell J.L., Pedersen O.K. (2007). "The Varieties of Capitalism and Hybrid Success. Denmark in the Global Economy", Comparative Political Studies, t. 40, nr 3, s. 307-332.
 • Cappellin R. (2004). "International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement", International Social Science Journal, nr 180, s. 207-225.
 • Commission Staff Working Document (2008). The Single Market Review: one year on. Brussels, 16.12.2008, SEC(2008) 3064.
 • Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, COM(2008) 800. Brussels, 26.11.2008.
 • Cooley A. (2005). Logics of Hierarchy. Ithaca - - London: Cornell University Press.
 • Council Conclusions. Towards Sustainability: Eco- -Efficient Economy in the context of the post 2010 Lisbon Agenda and the EU Sustainable Development Strategy, 2968th Environment Council meeting, Luxembourg, 21 October 2009.
 • Denmark's non-paper. Reflections on the Lisbon Strategy for Growth and Jobs Beyond 2010. Copenhagen, 30.03.2009.
 • Dierx A., Ilzkovitz F. (2006). "Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy", w: S. Mundschenk, M.H. Stierle, U. Stierle-von Schuetz, I. Traistaru (red.), Competitiveness and Growth in Europe, INFER Advances in Economic Research, t. 1. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Europa 2020 (2008). Non paper on the Lisbon Strategy for Growth and Jobs after 2010, European Commission, 22 listopada.
 • Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikro - kredytów dla wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (2007). Komunikat Komisji do Rady, Par lamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Eko nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ko misja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 708 wersja ostateczna, Bruksela, 13 listopada.
 • Excessive Deficit Procedure steps: the Stability and Growth Pact as the anchor for fiscal exit strategies (2009). IP/09/1694. Brussels, 11 November 2009.
 • Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok (2004). Brussels: European Commission.
 • Fioretos O. (2001). "The Domestic Sources of Multilateral Preferences: Varieties of Capitalism in the European Community", w: P. Hall, D. Soskice (red.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford - New York: Oxford University Press.
 • Giddens A. (2000). The Third Way and Its Critics. London: Polity Press.
 • Grosse T.G. (2005). Nowe podejście do strategii lizbońskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, nr 34.
 • Grosse T.G. (2008a). Ekspertyza ISP na temat Zielonej księgi: Europejska przestrzeń badawcza - nowe perspektywy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, http://www.isp.org.pl/?v=page&id=624 &ln=pl, 30.03.2010.
 • Grosse T.G. (2008b). "Europa dla obywateli - wokół jakości i dostępności usług użyteczności publicznej", Dialog, nr 4 (21), s. 37-47.
 • Grosse T.G. (2008c). Europa na rozdrożu. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G. (2010). "Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie", w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Gospodarka i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hall P., Soskice D. (red.) (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Heise M. (2009). European Growth and Jobs Monitor 2009. Indicators for Success in the Knowledge Economy. Frankfurt: Allianz Economic Research & Development, The Lisbon Council.
 • Kaczor M. (2010). Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Kaliszuk E. (2009). Problemy i działania antykryzysowe Unii Europejskiej, w: J. Kotyński (red.), Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008- -2009. Raport Roczny, Warszawa: Instytut Badań Ryn ku, Konsumpcji i Koniunktur.
 • Katzenstein P.J. (1985). Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Ithaca: Cornell University Press.
 • Kluczowe sprawozdanie Komisji: odnowiona strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przynosi efekty, ale UE musi kontynuować reformy, by sprostać wyzwaniom ery globalizacji (2007), IP/07/1892, Bruksela, 11 grudnia.
 • Komunikat "Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego", przyjęty 17 grudnia 2008 r., Dz.Urz.UE C 16, 22.01.2009.
 • Komunikat zmieniający tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa, ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, 25.2.2009, http://ec.europa.eu/competition/ state_aid/legislation/atf_pl.pdf, 9.07.2009.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrownoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3 marca.
 • Konkluzje Prezydencji (2008). Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii Europejskiej, 7652/08, Bruksela, 14 marca 2008 r.
 • Konkluzje, Rada Europejska 25-26 marca 2010 r. (2010). Bruksela: Sekretariat Generalny Rady, EUCO 7/10, 26 marca 2010 r.
 • Konsultacje dotyczące przyszłej strategii "UE 2020" (2009). Dokument roboczy Komisji. Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009)647, wersja ostateczna, Bruksela, 24 listopada.
 • Kowalik T. (2005). Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Madsen P.K. (2006). "How Can It Possibly Fly? The Paradox of Dynamic Labour Market in a Scandinavian Welfare State", w: J.L. Campbell, J.A. Hall, O.K. Pedersen (red.), The Danish Experience, National Identity and the Varieties of Capitalism. Montreal - Kingston - London: McGill-Queen's University Press.
 • Marcussen M. (2008). "The Lisbon Process and Economic Reform: Learning by Benchmarking?", w: K. Dyson (red.), The Euro at 10: Europeanization, Power, and Convergence. Oxford-New York: Oxford University Press.
 • Mathieu C., Sterdyniak H. (2008). "How to Deal with Economic Divergences in the EMU?", w: J. Ferreiro, G. Fontana, F. Serrano (red.), Fiscal Policy in the European Union. New York: Palgrave Macmillan.
 • Mettler A. (2008). From Why to How. Reflections on the Lisbon Agenda Post-2010, The Lisbon Council e-brief 01/2008.
 • Mettler A. (2009). A new down. Ten Recommendations for the New European Commission, The Lisbon Council e-brief 02/2009. London, http:// www.lisboncouncil.net/, 27.10.2009.
 • Meyer Ch.O., Linsenmann I., Wessels W.T. (2007). "The Limitation of European Economic Governance: Loose Policy Co-ordination and the Commitment- -Implementation Gap", w: O. Meyer, I. Linsenmann, W.T. Wessels (red.), Economic Government of the EU: A Balance Sheet of the New Modes of Policy. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Niklewicz K., Bielecki T. (2010). "Premier Tusk pi - sze Brukseli: Inwestujmy w «twardą» infrastrukturę", Gazeta Wyborcza, 23 marca.
 • Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030. (2009). Podsumowanie, Warszawa: McKinsey & Company.
 • Padoan P.C., Mariani F. (2006). "Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy", Journal of Common Market Studies, t. 44, nr 1, s. 77-112.
 • Pisani-Ferry J., Sapir A. (2006). Last Exit to Lisbon. Brussels: Bruegel.
 • Prange H., Kaiser R. (2005). "Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination", Journal of Public Policy, t. 25, nr 2, s. 241-263.
 • Presidency Conclusions: Lisbon European Council, 23 And 24 March 2000, 24/3/2000, Nr: 100/1/00, http://www.consilium.europa.eu/, 29.03.2010.
 • Rada Europejska w Brukseli, 29-30 października 2009 r., Konkluzje Prezydencji, Bruksela, 30 października 2009 r., 15265/09.
 • Radaelli C.M. (2007). "Whither better regulation for the Lisbon agenda?", Journal of European Public Policy, t. 14, nr 2, s. 190-207.
 • Radło M.-J. (red.) (2005a). Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL nr 1. Gdańsk - Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Radło M.-J. (2005b). "Strategia Lizbońska 2005- -2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety", w: M.-J. Radło (red.), Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej, Zielona Księga PFSL nr 1. Gdańsk - Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Raveaud G. (2007). "The European Employment Strategy: Towards More and Better Jobs?", Journal of Common Market Studies, t. 45, nr 2, s. 411-434.
 • Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za pośrednictwem polityki spojności UE w latach 2007-2013. (2007). Komunikat Komisji Europejskiej do Par lamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 798 wersja ostateczna, Bruksela, 11 grudnia.
 • Sapir A. (red.) (2009). Europe's Economic Priorities 2010-2015. Memos to the New Commission. Brussels: Bruegel.
 • Scheipers S., Sicurelli D. (2007). "Normative Power Europe: A Credible Utopia?", Journal of Common Market Studies, t. 45, nr 2, s. 435-457.
 • Schelkle W. (2008). How effective are new approaches to economic governance? The re-launched Lisbon Strategy and the revised Pact, NewGov Policy Brief, no. 5, http:// www.eu-newgov.org/public/Policy_Briefs.asp
 • Shonfield A. (1965). Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power. Oxford: Oxford University Press.
 • Smith M.P. (2005). "Germany's Quest for a New EU Industrial Policy: Why it is Failing", German Politics, t. 14, nr 3, s. 315-331.
 • Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010) (2007). Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 803 wersja ostateczna, Bruksela, 11 grudnia.
 • Sprawozdanie z realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego na lata 2008-2010 (2008). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, KOM (2008) 881, 16 grudnia.
 • Sulmicka M. (2005). "Realizacja Strategii Lizbońskiej", Sprawy Międzynarodowe, nr 3, s. 7-28.
 • Sulmicka M. (2008). "Strategia lizbońska a programy krajowe", w: J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza. Teoria i realia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Swedish non-paper on the Lisbon strategy post- -2010. Eco-efficient Growth in the Age of Globalisation (2009). Stockholm.
 • Szlachta J. (2007). "Polska polityka regionalna w Unii Europejskiej", Polski Kalendarz Europejski, wydanie specjalne, nr 109, maj, s. 30-37.
 • Szlachta J. (2008a). "Dylematy wokół polityki spójności", w: J. Stacewicz (red.): Polityka gospodarcza. Teoria i realia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Szlachta J. (2008b). Regionalny i przestrzenny wymiar strategii rozwoju, w: J. Stacewicz (red.): Polityka gospodarcza. Teoria i realia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • The EU Economy: 2007 Review. Moving Europe's Productivity Frontier (2007). Brussels: European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Directorate-General for Economic Studies and Research, COM (2007) 721 final.
 • The Post-2010 Lisbon Strategy. Elements for the debate. Austrian contribution (2009). Meeting of the Lisbon- -Coordinators on April 22.
 • Tilford S., Whyte P. (2009). The Lisbon Scorecard IX. How to Emerge from the Wreckage. London: Centre for European Reform.
 • Tilford S., Whyte P. (2010). The Lisbon Scorecard X. The Road to 2020. London: Centre for European Reform.
 • Wniosek dotyczący wspólnotowego programu lizbońskiego 2008-2010 (2007). Komunikat Komisji do Par lamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, KOM (2007) 804 wersja ostateczna, 11 grudnia.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej (2005). Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, Bruksela, 2 lutego.
 • Zielona księga: Europejska przestrzeń badawcza - nowe perspektywy (2007). Bruksela: Komisja Europejska, COM (2007) 161, 4 kwietnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f27cd3e-31b5-4923-abca-12933f4861c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.