PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 187-203
Article title

Biblioteka bez barier... Czy to wystarczy? Problem usług bibliotecznych dla osóbz niepełnosprawnościamiAnaliza programów kształcenia studiów wyższych oraz działalności bibliotek powiatowychŚląska i Zagłębia

Content
Title variants
EN
Libraries without obstacles. Is that enough?The issue of providing library services to people with disabilities An analysis of university curricula and county libraries in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością to w dzisiejszych czasach za mało. Bibliote-ki powiatowe posiadają sprzęt komputerowy oraz wydawnictwa ułatwiające pracę z użytkownikiem z niepełnosprawnościami, lecz wyposażenie to nie zawsze jest wykorzystywane. Badaniom wstępnym poddano działalność bibliotek powiatowych Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Przeanalizowano programy studiów na kierunkach kształcenia bibliotekarzy we wszystkich ośrodkach w Polsce, pod względem treści związanych z obsługą osób z niepełnosprawnościami
EN
The elimination of architectural obstacles and adaptation of the interiors appear as insufficient measures for the people with disabilities in Poland. County libraries are equipped with computers and other materials meant to facilitate their contact with people with disabilities, but those aids are not always utilized to their full potential. The preliminary study looks at the county libraries in the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin in terms of their inclusivity with regard to people with disabilities. Moreover, the study analyzes Library Studies curricula across the universities in Poland, paying particular attention to the issues connected with serving people with disabilities.
Contributors
References
 • Cisek, S. (red.) (2006). Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Czarnecka, A. (2010). Niepełnosprawni – pełnoprawni użytkownicy bibliotek. Forum Bibliotek Medycznych, 3(6) 308–327. Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Bibliotek_Medycznych/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)-s308-327/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)-s308-327.pdf (2.04.2019)
 • Dziak, J. (2010). Dostępność bibliotek akademickich dla użytkowników nie-pełnosprawnych w kontekście inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz two- rzenia Europy bez barier. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Euro- pejskiej. Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Bibliotek_ Medycznych/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)-s308327/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2010-t3-n2_(6)-s308-327.pdf (2.04.2019).
 • Fedorowicz, M. (2005). Studenci z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawni użytkownicy bibliotek szkół wyższych – doświadczenia zagraniczne i kra- jowe. W: M. Fedorowicz, T. Kruszewski (red.), Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki (s. 71–78). Toruń: Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Fedorowicz, M. (2003). Formy zaspokajania potrzeb bibliotecznych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Polsce. W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4–6 grudnia 2003 roku. Pobrane z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/fedorowicz.php (2.04.2019).
 • Górska, D. (2003). Biblioteka miejscem przyjaznym dla osób niepełnospraw-nych. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 3(2), 103–134. Pobrane z: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1189&from=publication (2.04.2019).
 • Habis, A., Kozłowska, B. (2010). Bariery, jakie napotykają osoby starsze i nie -pełnosprawne podczas korzystania z bibliotek publicznych W: Aktywna biblioteka. Miejsce bez barier: usługi dla seniorów i osób niepełnospraw-nych (s. 6–17) Warszawa.
 • Niepełnosprawność – podstawy socjologiczne i prawne. Pobrane z: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/9606 (2.04.2019).
 • Obsługa specjalnych grup użytkowników. W: Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2017. Pobrane z: http://sprawozdania.bs.katowice.pl/pdf/2017/rozdzial7.pdf (27.03.2019).
 • Rędziak, B. (2012). GUS: Są wstępne wyniki spisu powszechnego. Pobrane z: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/116886 (2.04.2019).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-tuowanie (2002). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 75, poz. 690.
 • Szostak, J., Suchecka, A. (2009). Biblioteka równych szans. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika, (4), 31–32. Pobrane z: http://www.sbc.org.pl/Content/22118/suchecka_szostak.pdf (2.04.2019)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (1997). Dziennik Ustaw Rze-czypospolitej Polskiej, 85, poz. 539.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (1997). Dziennik Ustaw Rzeczypo-spolitej Polskiej, 123, poz. 776.
 • Woźniczka-Paruzel, B. (2003). Biblioteki wobec czytelników niepełnospraw-nych: od dyskryminacji do integracji. W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4–6 grudnia 2003 roku. Pobrane z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/wozniczka.php (2.04.2019)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f2e8070-bd17-406d-95fa-5a4d0d2f2282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.