PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 101-109
Article title

Consumers’ Perception of Risks to the Development of Sustainable Consumption

Content
Title variants
PL
Zagrożenia dla rozwoju zrównoważonej konsumpcji postrzegane przez konsumentów
RU
Риски для развития устойчивого потребления, воспринимаемые потребителями
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia z tytułu przyjęcia zrównoważonego modelu konsumpcji w gospodarstwie domowym (z perspektywy konsumentów). Wykorzystano materiały pierwotne pochodzące z badania ankietowego wykonanego techniką bezpośrednich wywiadów osobistych. Wyniki poddano analizie merytorycznej z wykorzystaniem elementów analizy treści rozwiniętej przez Berelsona. Stwierdzono, że konsumenci w swoim otoczeniu obserwują występowanie zagrożeń z tytułu równoważenia konsumpcji. Wśród głównych zagrożeń badani wskazują: wyższe koszty konsumpcji, czasochłonność, konieczności zaangażowania we wdrażanie nowych zasad, kontrolowanie zachowań konsumpcyjnych, większe zaangażowanie konsumentów oraz trudności związane z podjęciem takiego modelu konsumpcji. Wiedza o zagrożeniach związanych z przyjęciem modelu zrównoważonej konsumpcji może być wykorzystywana do przygotowania programów propagujących postawy zrównoważonych konsumentów, upowszechnienia idei. Świadomość równoważenia konsumpcji nie zrodzi się w krótkim czasie. Niezbędne są dalsze badania i analizy w obrębie równoważenia konsumpcji, bowiem dla jej rozbudzenia i umocnienia potrzebna jest wiedza i umiejętności konieczne do kształtowania postaw.
EN
The article presents consumers’ perception of risks caused by the adoption of the sustainable consumption model in households. The research was based on primary materials from direct personal interviews conducted as part of a questionnaire survey. The results were subjected to a substantive analysis using elements of the content analysis developed by Berelson. The research revealed that consumers observed the risk of balancing consumption in their surroundings. The respondents listed the following risks as the most important: higher costs of consumption, time consumption, the need to engage in the implementation of new rules, control of consumer behaviour, greater consumer involvement, and difficulties resulting from the adoption of this consumption model. The knowledge of the risks caused by the adoption of a sustainable consumption model can be used to develop programmes promoting sustainable consumers’ attitudes and propagating these ideas. The awareness of sustainable consumption requires time to be developed. It is necessary to conduct a further research and analyses of sustainable consumption, because the knowledge and skills in affecting consumers’ attitudes are necessary to develop and strengthen consumption.
RU
В статье представили риски, связанные с принятием устойчивой модели потребления в домохозяйстве (из перспективы потребителей). Использовали первичные материалы, полученные из опроса, проведенного по методу личных интервью. Результаты подвергли анализу по существу с использованием элементов контент-анализа, развитого Берельсоном. Констатировали, что потребители в своей среде наблюдают выступление рисков, связанных с ба- лансированием потребления. В числе основных рисков обследуемые указывают более высокие издержки потребления, времязатратность, необходимость участия во внедрении новых принципов, контроль за потребительским поведением, бóльшую вовлеченность потребителей, а также трудности, связанные с принятием такой модели потребления. Знания насчет угроз, связанных с принятием модели устойчивого потребеления, могут использоваться для подготовки программ, поощряющих отношения, характерные для устойчивых потребителей, распространения идеи и пр. Сознательность придания устой- чивого характера потреблению не возникнет в краткие сроки. Необходимы дальнейшее изучение и анализы в сфере балансирования потребления, ибо для его порождения и укрепления нужны знания и умения, необходимые для формирования отношения.
Year
Pages
101-109
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • University of Debrecen
References
 • Goryńska-Goldmann E., Adamczyk G., Gazdecki M. (2016), Awareness of sustainable consumption and its implications for the selection of food products, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 3(41).
 • Dzene S., Aija E. (2012), Perspective of sustainable food consumption in Latvia, “Research for Rural Development”, Vol. 2.
 • Kryk B. (2011), Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Niva M., Mäkelä J., Kahma N., Kjærnes U. (2014), Eating Sustainably?, Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries, “Journal of Consumer Policy”, No. 37.
 • Pereira Heath M.T., Chatzidakis A. (2012), Blame it on marketing: consumers’ views on unsustainable consumption, “International Journal of Consumer Studies”, No. 36.
 • Reisch L.A., Cohen M.J., ThØgersen J.B., Tukker A., Krause K. (2016), Sustainable Consumption: Research Challenges, Bacgrund paper; The Swidish Fundation for Strategic Enviromental Research MISTRA.
 • Sustainable Consumption. Facts and Trends: from a business perspective. World Business Council for Sustainable Development (2008), Brussels, http://www.wbcsd.org [access: 20.01.2018].
 • Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(6).
 • Wimmer R., Dominick J. (2008), Mass media. Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • World Business Council for Sustainable Development (2008), Brussels, http://www.wbcsd.org [access: 20.01.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f40562d-0237-4503-9125-014388bf33cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.