PL EN


2014 | 4 | 297-321
Article title

Analiza realizacji zakładanych kierunków rozwoju obsługi rynku nieruchomości w Polsce

Content
Title variants
EN
The analysis of the execution presumable trends of the profession development on the real estate market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule rozpoznano kierunki zmian w obsłudze rynku nieruchomości poprzez analizę literatury i wypowiedzi ekspertów rynku nieruchomości. Opisano osiem czynników, które w istotny sposób będą zmieniały oblicze zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Przeanalizowano, czy wprowadzone z Polsce przepisy deregulacyjne umożliwiają realizację wcześniej zdefiniowanych kierunków zmian w obsłudze rynku nieruchomości. W artykule podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego przepisy deregulacyjne będą spełniały podstawowy cel, dla którego zostały uchwalone, a mianowicie, czy ułatwią kandydatom dostęp do zawodu. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród kandydatów na rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, by poznać ich zdanie na temat zmian w przepisach deregulacyjnych oraz ocenić ich stosunek do jakości kształcenia w procesie ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Poddano analizie wymagania stawiane kandydatom podczas praktyki zawodowej przed wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i po jego wprowadzeniu.
Year
Volume
4
Pages
297-321
Physical description
Contributors
References
 • Bryx M. (2006), Redefinicja rynku nieruchomości, „Nieruchomości” nr 2, C.H. Beck.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, Dz. U. L. 255 z 30 września 2005 r., s. 22.
 • Henzel H. (2007), Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa.
 • Kałkowski L. (red.), Rynek nieruchomości w Polsce (2001), Twigger, Warszawa.
 • Kotrasiński T., Otwarcie polskiego rynku wycen dla rzeczoznawców zachodnich i niewesołe perspektywy zawodowe polskich rzeczoznawców majątkowych, http://www.realexperts.pl/artykuly/index/id/98/t/otwarcie_ polskiego_rynku_wycen_dla_rzeczoznawcow_zachodnich_i_niewesole_perspektywy_zawodowe_polskic.html, dostęp dnia 28.04.2014.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • List otwarty przedstawicieli środowiska akademickiego z zakresu gospodarki nieruchomościami – rzeczoznawstwa majątkowego i wyceny nieruchomości z 20 lutego 2013 r ., „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 1(77).
 • Małkowska A., Marona B. (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nurek W. (2006), Kierunki rozwoju zawodu, „Nieruchomości”, nr 3(91), C.H. Beck.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych, Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 90.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, Dz. U. z 2014 r. poz. 328.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, Dz. U. z 2013 r. poz. 1616.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne j przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego, Dz. U. z 2013 r. poz. 1620.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami, Dz. U. z 2013 r. poz. 1626.
 • Rymarzak M. (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Strona internetowa Polskiej Federacji Rynu Nieruchomości: http:// pfrn.pl.
 • Trojanowski D. (2012), Fazy rozwoju projektu deweloperskiego – współpraca dewelopera i rzeczoznawcy majątkowego, w: Sympozjum wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, Solski W., Niemczewski Z. (red.), Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, ebook, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 r. poz. 829.
 • Załęczna M. (2010), Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f442582-50b8-45db-9ef3-4a6d5de31864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.