PL EN


2015 | 2(36) |
Article title

Wpływ odległości od uczestników sieci na kooperację innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Impact of distances from participants in the supply network on cooperation of innovative enterprises of food industry
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the impact of market location and the distance from the supply network participants on the occurrence of innovative cooperation between the food industry companies and industry- and science-oriented entities. The methodological part of the article is based on probit modelling. The material necessary for the analyses present in this article has been collected by means of a questionnaire sent to the companies all over Poland. The conducted research confi rmed that the situation when the market or other participants of the supply network (suppliers, customers and competitors) are localised in close proximity to the food industry company has a negative impact on the occurrence of innovative activity between the company and other food industry companies or science-oriented units. On the other hand, the location outside one’s own region stimulates this kind of collaboration.
PL
Celem artykułu było ukazanie wpływu lokalizacji rynku zbytu i odległości od uczestników sieci dostaw na kooperację innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego a podmiotami ze sfery nauki i przemysłu. Część metodyczna artykułu bazuje na modelowaniu probitowym. Materiał zebrano za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do przedsiębiorców z całej Polski. Przeprowadzone badania potwierdziły, że lokalny rynek zbytu lub bliskość pozostałych uczestników sieci dostaw (dostawców, odbiorców i konkurentów) wpływa destymulująco na współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego lub między nimi a jednostkami ze sfery nauki. Z kolei lokalizacja ponadregionalna lub międzynarodowa wpływają stymulująco na nawiązywanie tego typu współpracy.
Contributors
References
 • Brelik, A. (2002). Identyfi kacja potrzeb doradczych jako baza doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, IV, 6.
 • Budzyńska, K. (2012). Outsourcing usług logistycznych w przemyśle spożywczym. Logistyka, 4.
 • Caimcross, F. (1997). The Death of Distance: How the Communications Revolution Will Change Dur Lives. Harvard Business School Press: Boston, MA.
 • Chwesiuk, K. (2012). Teoretyczne i praktyczne aspekty organizowania łańcucha dostaw towarów spożywczych. Logistyka, 4.
 • Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przem. Spoż., 66.
 • Drożdż, J. (2013). Polskie fi rmy spożywcze na rankingowej Liście 2000, Przem. Spoż., 68.
 • Dzikowski, P. (20l3). Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009–2012. W: M. Matejun, K. Szamańska (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 • Ganesan, S., Malter, A.I., Rindf1eisch, A. (2005). Does Distance Still Matter? Geographic Proximity and New Product Development. J. Market., 69.
 • Graham, S. (1998). The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology. Prog. Human Geogr. 22.
 • Gust-Bardon, N.I. (2012). The Role of Geographical Proximity in Innovation: Do Regional and Local Levels Really Matter? Work. Pap. Firms Region, R4.
 • Komisja Europejska (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacja danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Warszawa: OECD i Eurostat.
 • PAIiIZ (2011). Sektor spożywczy w Polsce. Warszawa: PAIiIZ.
 • Świadek, A., Szopik-Depczyńska, K. (2014). Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim. J. Econ. Manag., 2.
 • Lane, P. (2012). Technology and Geography. Economist, Oct 27th.
 • Zehtabchi, M. (2014). The Impact of the Geographical Distance on the External Sources of Knowledge Spillover. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenhagen,June 16–18.
 • Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2004). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f574c7d-cb45-4ecb-b6ca-bdf333e3a769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.