PL EN


2013 | 921 | 55-69
Article title

Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego

Title variants
EN
The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęcia zadania publicznego oraz wskazanie możliwych podziałów i modeli rozkładu zadań. Ponieważ współcześnie ustrój administracji publicznej kształtują zasady subsydiarności i decentralizacji, uwagę poświęcono przede wszystkim zadaniom publicznym wykonywanym na poziomie poszczególnych struktur samorządu terytorialnego. W rozważaniach odwołano się do literatury przedmiotu, obowiązujących regulacji prawnych (zarówno na gruncie konstytucyjnym, jak i ustawodawstwa zwykłego) oraz orzecznictwa dotyczącego analizowanej problematyki.
EN
The aim of the article is to examine the concept of a public assignment, its possible divisions, and the distinguishable patterns of work scheduled. Given that the system of public administration now functions according to principles including subsidiarity and decentralisation, special attention is focused on public assignments carried out by the individual structures of the local government. The considerations are based on the appropriate professional literature, binding legal regulations (on constitutional grounds as well as regular legislation) and jurisdiction, which completes the analysed issues.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Publicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bandarzewski K. [2005], Komentarz [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. P. Chmielnicki, LexisNexis, Warszawa.
 • Biernat S. [1994], Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Boć J. [2007], Prawo administracyjne, Kolonia-Limited, Wrocław.
 • Dolnicki B. [2012], Samorząd terytorialny, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Dylus A. [1994], Zasada pomocniczości a transformacje systemu gospodarczego [w:] Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo, Kontrast, Warszawa.
 • Garlicki L. [2012], Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.
 • Grążawski M., Małecka-Łyszczek M. [2002], Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Izdebski H. [2011], Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 • Izdebski H., Kulesza M. [2004], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Jaworska-Dębska B. [2013], Klasyfikacja zadań samorządu terytorialnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Niewiadomski Z. [2011a], Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa.
 • Niewiadomski Z. [2011b], Zadania samorządu terytorialnego [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Sarnecki P. [2002], Zakres działania i funkcje Rady Ministrów [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Zakamycze, Kraków.
 • Schneider L. [1983], Subsidiare Gesellschaft, Paderborn.
 • Stahl M. [2011], Wykonywanie zadań publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administrujących [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Stasikowski R. [2009], O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.
 • Stec J. [1998], Kryteria podziału zadań i kompetencji w państwie zdecentralizowanym (na kanwie prac nad nowym modelem terytorialnego ustroju Polski), „Casus”, nr 7.
 • Ura E. [2012], Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.
 • Zacharko L. [2000], Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Zimmermann J. [2012], Prawo administracyjne, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f653fb3-4c9f-4be6-885d-2dd69f45235f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.