PL EN


2017 | 1(19) | 7-25
Article title

UDZIAŁ TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
SHARE OF FOREIGN TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY ON EASTERN EUROPE COUNTRIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie turystyka traktowana jest jako jeden z priorytetowych sektorów w obszarze rozwoju gospodarczego. Kraje, które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej lub umiejętnie kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów do PKB. Celem artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Należy jednak zaznaczyć, że dobór próby miał charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem głównych kierunków turystycznych. Analizie poddano państwa Europy Wschodniej, których wspólnym mianownikiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Do analizy wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo położone na pograniczu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, że warte głębszej analizy i wykorzystania do porównania). Wymienione państwa posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią o ich dużej atrakcyjności turystycznej. Jednak uwarunkowania historyczne i polityczne wpływały bądź wpływają na udział turystki w rozwoju gospodarczym. Rządy wybranych państw w sposób bardzo różny postrzegają rolę turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Niektóre z nich, jak Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencjały: energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak ważną funkcję w najbliższej przyszłości powinna odgrywać turystyka.
EN
Tourism is gaining importance in the development of economy. Countries of great attractiveness for tourists benefit from the income which contributes visibly to GDP. The aim of this articleis to analyze the role of foreign tourism in the economic development of selected countries. The study includes Eastern Europe countries such as: Belaruse, Ukraine, Georgia and Moldova. These countries have a number of natural and culture values which constitute a large tourist attractiveness. But political considerations influence negatively the development of tourism. The governments of selected countries use the potential of tourism to various extent. Therefore the participation of tourism in economic development is different in each selected country.
Year
Issue
Pages
7-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Balińska A., Sieczko A., Zawada J., Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.
 • Dąbrowska B.J., Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa 2011.
 • Dwyer L., Forsyth P., Rao P., The Price Competitiveness of Travel and Tourism: A Comparison of 19 Destinations, „Tourism Management” 2000, nr 21.
 • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2013.
 • Hałaczkiewicz J., Turystyka a turystyka biznesowa, [w:] Turystyka biznesowa, Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 6–7 września 2007, WSTiH, Gdańsk 2007.
 • Klimek K., Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2010.
 • Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2007.
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2006.
 • Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
 • Panfiluk E., Wpływ polityki i planowania rozwoju na kreowanie konkurencyjności regionu turystycznego na przykładzie makroregionu Puszcza Białowieska, [w:] Nowe wyzwania gospodarki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, red. M. Jalinik, A. Sierpińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Przecławski K., Wprowadzenie do filozofii turystyki, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 2005.
 • Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 • Saveriades A., Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of the Republic of Cyprus, „Tourism Management” 2001, vol. 2.
 • Statistička analiza turističkog prometa 2014, Turistička Zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Split 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2013 Belarus, WTO 2013.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2013 Georgia, WTO 2013.
 • Travel& Tourism Economic Impact 2013 Moldova, WTO 2013.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2013 Ukraine, WTO 2013.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2013 Ukraine, WTO 2013.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Belarus, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Croatia, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 France, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Georgia, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Italy, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Moldova, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Spain, WTO 2015.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2015 Ukraine, WTO 2015.
 • UNWTO Tourism Highlights, UNWTO, Madrid 2016.
 • Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f688d76-3e55-46c2-9684-2ed94af98235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.