PL EN


2016 | 5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego | 118-129
Article title

Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
EN
Income inequalities across functional types of rural communes of the Wielkopolska province
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka kształtowania się dochodów w podmiotach sektora samorządowego jest przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców, ale w szczególności praktyków. Zabezpieczenie środków finansowych w samorządach gminnych jest podstawowym zagadnieniem w realizacji zadań tych samorządów. Własny potencjał dochodowy gmin charakteryzuje się jednak dużym zróżnicowaniem, przy czym największe nierówności dochodowe występują w gminach wiejskich. Informacje na temat kształtowania się nierówności dochodowych gmin mogą być przydatne dla celów kreowania polityki redystrybucyjnej państwa. Nadmierne nierówności dochodowe gmin w zakresie dochodów własnych mogą być hamulcem dla rozwoju lokalnego i utrudniać realizację polityki spójności. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zmian w poziomie nierówności dochodowych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w przekroju ich typów funkcjonalnych. Analizowano poziom dochodów własnych oraz dochodów ogółem per capitaw gminach w latach 2005-2014. W badaniu wykorzystano współczynniki nierówności dochodowych Giniego, Theila oraz wskaźniki koncentracji.
EN
Revenues of local governments are the subject that draws attention not just of science but also of economic practice. Securing funds in the communal budgeting is paramount for the proper discharge of the statutory functions of local governments. Still, own income potential is marked by great inequality among all communes and even greater among the rural ones. Excessive inequality of own revenues can be detrimental to local development and cohesion, and their monitoring may be a useful tool for the fine-tuning of the national redistributive policy. The article aimed to analyze changes in income inequality among rural communes of the Wielkopolska province across their functional types. Own revenues and total revenues per capita in 2005-2014 were examined using basic concentration measures along with Gini and Theil indices. Keywords: income inequality of communes, rural communes, functional types, Gini index, Theil index.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/bdl.
 • Cowell F., Measuring Inequality, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Kańduła S., Międzygminne nierówności dochodowe i efekty ich wyrównywania (na przykładzie gmin województwa lubuskiego, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”, 2016, nr 4.
 • Kozera A., Wysocki F., Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2015, tom XVII, zeszyt VI.
 • Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Shorrocks A. F., The class of additively decomposable inequality measures, Econometrica, 1980, no. 48.
 • Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Verma V., Betti G., Natilli M., Indicators of social exclusion and poverty in Europe’s regions, Working Paper, Department of Quantitative Methods, University of Siena 2005.
 • Wołoszyn A., Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010, „Roczniki Naukowe SERiA, 2013, t. 15, z. 6.
 • Wołoszyn A., Głowicka-Wołoszyn R., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 395, T.1 Finanse.
 • Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-75-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f689664-096f-408c-b436-9ecd57051269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.