PL EN


2014 | 33 | 71-80
Article title

WYMAGANIA I STANDARDY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH MEDYCZNYCH

Content
Title variants
EN
REQUIREMENTS AND STANDARDS IN MEDICAL DATA PROCESSING
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zostaną omówione standardy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, standardy wykorzystywane przy tworzeniu i eksploatacji systemów informatycznych oraz rejestrów tworzonych i prowadzonych przez podmioty świadczące usługi medyczne. Standardy te muszą być uwzględnione w planach zastosowania chmur obliczeniowych do przetwarzania danych o stanie zdrowia.
EN
The aim of the article is to present standards related to personal data security, the standards applied when developing and applying IT systems and registers that are developed and run by entities offering medical services. The standards must be considered when planning the implementation of cloud computing in health data processing.
Year
Issue
33
Pages
71-80
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
  • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Medycznych Systemów Informacyjnych
References
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2012 poz. 526
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2012 poz. 526
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f6eaae7-30bd-4641-8ddb-07189384d9ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.