PL EN


Journal
2012 | 4 | 418-427
Article title

Porównanie progu pobudliwości czuciowej i ruchowej nerwu pośrodkowego przy pomocy krzywej i/t

Content
Title variants
EN
Comparison of the results of sensor and nervous – muscular agitation of the median nerve odtained throught the use of the i/t curve
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Krzywa i/t jest badaniem elektrodiagnostycznym pozwalającym ocenić stopień uszkodzenia nerwu obwodowego. Do badania stosuje się prąd stały o impulsach prostokątnych i trójkątnych. Czas trwania impulsów wynosi od 1000 ms do 0,05 ms. Celem niniejszego artykułu jest porównanie prawidłowych wartości parametrów pobudliwości czuciowej i ruchowej nerwu pośrodkowego przy pomocy krzywej i/t. Materiał. Przebadano 102 osoby: 70 kobiet i 32 mężczyzn, średnia wieku wyniosła 23 lata, u których na podstawie badania klinicznego nie stwierdzono zaburzeń w funkcji nerwu pośrodkowego. Wyniki. Istnieją różnice w zakresie wartości natężenia prądu niezbędnego do wywołania reakcji czuciowej i ruchowej dla impulsów prostokątnych i trójkątnych. Różnice obecne są również w wartościach: współczynnika i ilorazu akomodacji, reobazy oraz wartości progowej akomodacji Przebieg wykresu dla impulsów trójkątnych (o czasie trwania impulsu 1000 – 0,05 ms) obrazujący pobudliwość czuciową jest bardziej stromy w porównaniu do wykresu obrazującego pobudliwość ruchową nerwu pośrodkowego. Wnioski. Znajomość metodyki wykonania i sposobu interpretacji krzywej i/t może ułatwić fijoterapeutom zrozumienie i ocenę wyników uzyskanych za pomocą bardziej precyzyjnych badań, np. elektroneurografiznych. Krzywa i/t jest dostępną metodą pozwalającą potwierdzić fakt uszkodzenia nerwu obwodowego oraz monitorować przebieg procesu regeneracji i rehabilitacji. Wartości natężenia prądu niezbędne do wywołania reakcji ruchowej są około 1/3 wyższe niż dla reakcji czuciowej.
EN
Introduction. I/t curve is an accessible method of electrodiagnosis that allows determinate lesion degree of a peripheral nerve. The method utilizes triangularly and rectangularly shaped direct current impulses. Impulse length can vary from 1000 ms to 0,05 ms. The aim of this article is to compare the proper values of parameters of sensor and nervous – muscular agitation of the median nerve odtained throught the use of the i/t curve. source. The study group included 102 persons: 70 females and 32 males (average 23 years), clinically examined and no disorders were found in the function of the median nerve. results. There are existing diffrences in the value current intensity of the i/t curve of rectangular and triangular impulse between sensor and nervous – muscular agitation of the median nerve. Diffrences are present in the values of coefficient and accommodation quotient, rheobase, threshold value of accommodation. The chart for the triangular impulse (where impulse last from 1 – 0,05 ms) for sensor agitation shows a steeper curve in comparison to the curve of nervous – muscular agitation. Conclusion. Knowledge of methods of execution and how to interpret the i/t curve can be helpful for physiotherapist to understand and evaluate the results obtained using more accurate tests such as electroneurography. I/t curve is available method, to confirm the fact that peripheral nerve is damaged and monitor the process of healing and rehabilitation
Journal
Year
Issue
4
Pages
418-427
Physical description
Contributors
  • Z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
  • Z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
author
  • Z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
  • Z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
  • Z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7d788a-3b65-4e99-a1bf-3733051d7b2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.