PL EN


2019 | 4 | 71-80
Article title

Osoba starsza: podmiot edukacji i działalności społecznej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Older Person: subject of education and social activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizy dotyczące osoby starszej jako podmiotu edukacji i działalności społecznej sytuują się w obszarze interdyscyplinarnych badań nad podmiotowością. Celem jest przedstawienie rozwiązań dotyczących integracji społecznej osób starszych. Dlatego konieczne jest przyjęcie założenia, że osoba starsza jest podmiotem działań. W prowadzonych analizach autor wykorzystuje połączenie perspektywy pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i analiz filozoficznych mających za podstawę podmiotowość jednostki ludzkiej oraz wywodzących się z filozofii praw człowieka
EN
Analyzes regarding the elderly as subject of education and social activity are situated in the field of interdisciplinary research on subjectivity. The aim of the article is to present solutions regarding the social integration of older people. For this purpose, it is necessary to adopt the assumption of an elderly person as a subject of activities. In the analyzes carried out, the author uses a combination of pedagogical, sociological, psychological and philosophical perspectives based on the subjectivity of the human individual and those derived from the philosophy of human rights.
References
 • Aktywny senior (2019), https://senioralna.um.warszawa.pl/aktywnysenior.
 • Bień B. (red.) (2006), Family caregiving for the elderly in Poland. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 • Bień B., Doroszkiewicz H., Wojszel Z.B. w imieniu grupy EUROFAMCARE. (2008), Poziom niesprawności osób starszych a korzystanie z usług medycznych i pozamedycznych w badaniu EUROFAMCARE [Disability level among the elderly and use of health and social services in EUROFAMCARE study], „Gerontologia Polska”, no. 2, s. 101–110.
 • Błachnio A. (2008), Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Bydgoszcz.
 • Błędowski P. (2013), Ekonomiczne aspekty opieki długoterminowej w krajach UE, „Nowiny Lekarskie”, vol. 82.
 • Borczyk W. (2012), Sytuacja osób starszych w kontekście doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Wrzos, Warszawa.
 • Carmona, M. (2015), Re-theorising contemporary public space: a new narrative and a new normative, „Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability”, vol. 8, no. 4, s. 373–405, DOI: 10.1080/17549175.2014.909518.
 • Commins P. (2004), Poverty and social exclusion in rural areas: characteristics, processes and research issues. „Sociologia Ruralis”, vol. 44, s. 60–75.
 • Daniecki W. (1983), Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne, (w:) K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki (red.), Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 9–75.
 • Dijkstra A., Hakverdioğlu G., Muszalik M., Andela R., Korhan E.A., Kędziora-Kornatowska K. (2015), Health related quality of life and care dependency among elderly hospital patients: an international comparison. „The Tohoku Journal of Experimental Medicine”, vol. 3, s. 193–200, doi: 10.1620/tjem.235.193.
 • EUROFAMCARE Consortium (red.) (2006), Supporting services for familycarers of older people in Europe: characteristics, coverage and usa-ge. Trans-European report of the 6-country EUROFAMCARE survey. Medical University Hamburg-Eppendorf, Hamburg, http:////www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/publikationen.
 • Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, (red.) (2012), Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych, http://www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf.
 • Głodkowska J. (2015), Autorstwo własnego życia osoby z niepełnosprawnością – konceptualizacja w perspektywie dobrostanu, podmiotowości, optymalnego funkcjonowania i wsparcia, (w:) J. Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 110–134.
 • Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk.
 • Hansen R.J., Talmage C.A., Thaxton S.P., Knopf R. (2019), Barriers to age-friendly universities: lessons from osher lifelong learning institute demographics and perceptions, „Gerontology & Geriatrics Education”, vol. 40, s. 221–243.
 • Huang Ch.S. (2006), The University of the Third Age in the UK: An Interpretive and Critical Study, „Educational Gerontology”, no. 10, s. 825–842.
 • Jachym W., Kołpa M., Zurawska-Lany A. (2018), Razem tworzymy senioralną przestrzeń, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, s. 25–32.
 • Jakimiuk B. (2016), Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa. „Labor et Educatio”, no. 4, s. 301–322.
 • Jurek Ł. (2012), Aktywne starzenie się jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 3
 • Thurnher M. (1983), Turning Points and Developmental Change: Subjective and‚ Objective’ Assessments. „American Journal of Orthopsychiatry”, vol. 53, s. 52–60.
 • Tomczyk Ł. (2015), Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa.
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (2017), Seniorzy w akcji. Świat zmieniają ludzie z pasją, Warszawa, http://seniorzywakcji.pl/wp-content/uploads/2017/09/publikacja_ Seniorzy-w-akcji-10-lat.pdf.
 • Trześniewski K.H., Donnellan M.B., Robins R.W. (2003), Stability of self-esteem across the lifespan, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 84, s. 205–220.
 • Tsaousoglou A., Koukourikos K. (2007), Quality and health services, „Stigma”, vol. 15, no 2, s 18–24.
 • UTW dla społeczności (2019), http://utw.seniorzywakcji.pl.
 • Weinstein L.B. (2004), Lifelong Learning Benefits Older Adults. „Activities Adaptation & Aging Adaptation & Aging”, no. 4, s. 1–12, doi: 10.1300/J016v28n04_01.
 • Williamson A. (2000), Gender issues in older adults’ participation in learning: Viewpoints and experiences of learners in the University of the Third Age (U3A), „Educational Gerontology”, vol. 26, s. 49–66.
 • Wilińska M. (2012), Is there a place for an ageing subject? Stories of ageing at the University of the Third Age in Poland. „Sociology”, vol. 46, no 2, s. 290–305.
 • Ylänne V. (2015), Representations of ageing in the media, (w:) J. Twigg, M. Wendy (red.) Handbook of Cultural Gerontology, Routledge, London, s. 369–376.
 • Zając-Lamparska L. (2011), Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się, (w:) J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 419–431.
 • Zebrowitz L.A., Montepare J.M. (2008), „Za młody, za stary” – stygmatyzowanie osób dorastających i ludzi starszych, (w:) T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 306–341.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7e6d17-e7db-4568-b54d-71e15ddbd3a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.