PL EN


Journal
2015 | 10 | 93-154
Article title

Neolityczne materiały kamienne z wielokulturowego stanowiska Zagórze 2, gm. Niepołomice

Authors
Content
Title variants
EN
Neolithic stone materials from the multicultural site in Zagórze, site 2, Niepołomice commune, the Małopolskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The flint objects obtained during the excavations were mainly linked to the four cultural units from the Neolithic: the Linear Pottery culture, the Lengyel culture, the Malice culture and the Modlnica culture. The majority of them were deposited in the fill of the archaeological features. The basis for dating the latter were the characteristic features of the pottery material found in them. The composition of the sets of individual taxonomic units is similar. The group of part-processed materials with a higher percentage of flakes is dominant. The treatment of previously prepared blocks was carried out in the site. The relatively high number of various tools, from 12% in the case of the Linear Pottery culture to 25% in the inventories of the Lengyel and Modlnica cultures, should be pointed out.
Journal
Year
Volume
10
Pages
93-154
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Czekaj-Zastawny A., Jarosz P., Kadrow S. 2002. Badania ratownicze na trasie projektowanej autostrady A-4 w woj. małopolskim (sezon 2000-2001 – neolit i wczesna epoka brązu). Acta Archaeologica Carpathica 37, 19-44.
 • Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie (= Polskie Badania Archeologiczne 19). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Ginter B. 1974. Wydobycie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie północnej części Europy Środkowej. Przegląd Archeologiczny 22, 5-122.
 • Ginter B., Kozłowski J.K. 1990. Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jurzysta E. 2012. Materiały krzemienne i kamienne ze stanowiska Zagórze 2, gm. Niepołomice, na trasie przebiegu projektowanej autostrady A4. W: Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na terenie kompleksu stanowisk Zagórze 2 – Staniątki 26, gm. Niepołomice, pow. wielicki, t. 2 cz. 2 (niepublikowana praca w archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie).
 • Kaczanowska M., Kozłowski J.K., Zakościelna A. 1987. Chipped Stone Industries of the Linear Band Pottery ulture Settlements in the Nowa Huta Region. Przegląd Archeologiczny 34, 93-132.
 • Kaczanowska M., Kozłowski J.K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 26, 201-215.
 • Kadrow S., Okoński J. 2008. Materiały stylu zofipolskiego ze stanowiska 2 w Zagórzu, gm. Niepołomice. W: J. Chochorowski (red.), Młodsza epoka kamienia – wybrane znaleziska. (=Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 1-21.
 • Kadrow S. 2015. Stanowisko 2 w Zagórzu – wprowadzenie. Raport 10, 85-91.
 • Kamieńska J. 1964. Osady kultur wstęgowych w Samborcu, pow. Sandomierz. W: S. Nosek (red.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski 4. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
 • Korobkowa G.F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Kozłowski J.K. 1970. Z badań nad wytwórczością krzemieniarską w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. W: J. K. Kozłowski (red.), Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej (materiały konferencji w Nowej Hucie dn. 22 IV 1969). Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Oddział w Nowej Hucie, 73-99.
 • Kozłowski J.K. 1996. Kultura Malicka. W: J.K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy. Kraków: PAU, 153-162.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1968. Ze studiów nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 13 (2), 56-124.
 • Małecka-Kukawka J. 1998. Sierpy, sierpaki, sierpce… - analiza funkcjonalna wczesnorolnicznych wkładek narzędzi żniwnych z ziemi chełmińskiej. W: S. Kukawka (red.), Szkice prahistoryczne. Źródła – Metody – Interpretacje. Toruń: Wydawnictwo UMK, 139-158.
 • Michalak-Ścibior J. 1996. Zagadnienie chronologii i periodyzacji kultury malickiej w świetle nowych źródeł z Wyżyny Sandomierskiej. W: J.K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy. Kraków: PAU, 41-49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f7f9c11-2725-4587-aa0e-f8634b717033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.